Arysta

Postrekový herbicídny prípravok vo forme vodou dispergovateľných granúl (WG) určený na ničenie jednoročných dvojklíčnolistových burín v pšenici ozimnej a jačmeni jarnom v jarnom období.

Výhody použitia

Široké burinné spektrum; kontroluje všetky kľúčové 2-kl. buriny

  • Flexibilné dávkovanie: 70-100 g/ha
  • Reziduálna účinnosť na obdobie 6-8 týždňov – prevencia vzchádzania ďalších burín
  • Skorá likvidácia burín pred nástupom ich konkurenčného vplyvu
  • Rýchly nástup účinku – behom niekoľkých hodín
  • Účinný antirezistentný nástroj: dvojaký spôsob účinku
Základné informácie

Použitie prípravku: Herbicíd

Zloženie:
600 g/kg Diflufenican
60 g/kg Metsulfuron-methyl

Formulácia: Vodou dispergovateľné granule

Číslo autorizácie: 14-11-1407

Pôsobenie prípravku: Prípravok ACCURATE DELTA je kontaktný herbicíd pre postemergentnú aplikáciu s dlhodobým reziduálnym účinkom. Obsahuje dve účinné látky: diflufenican, ktorý inhibuhje biosyntézu karotenoidov a metsulfuron- methyl, čo je sulfonylmočovina pôsobiaca ako inhibítor ALS. Je určený na ničenie jednoročných dvojklíčnolistových burín v pšenici ozimnej a jačmeni jarnom výlučne v jarnom období.

Balenie: 0,5 kg

Autorizované použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha Ochranná doba Poznámka

pšenica ozimná, jačmeň jarný

jednoročné dvojklíčnolistové buriny

70- 100 g

AT

 

Spektrum účinnosti

Citlivé buriny: rumančeky, kapsička pastierska, peniažtek roľný, fialka roľná, konopnica napuchnutá, hluchavky, hviezdica prostredná.

Stredne citlivé buriny: metlička obyčajná, mrlík biely, veroniky, pohánkovec ovíjavý

Návod na použitie

Dávka vody: 200 – 400 l/ha
Maximálny počet aplikácií: 1 x za vegetáciu.

Prípravok ACCURATE DELTA aplikujte v dávke 70 g/ha, keď sú buriny v rastovej fáze klíčnych listov až 2. páru pravých listov (BBCH 10- 12). Dávku 100 g/ha použite vo vyšších rastových štádiách burín, maximálne však do 6 pravých listov (BBCH 16). Najvhodnejšia je aplikácia na buriny v rastovom štádiu 1- 2 pravých listov (BBCH 11-12).

Pšenica ozimná:
Prípravok aplikujte na jar, v rastovom štádiu plodiny od 1. odnože až do objavenia sa 2. kolienka (BBCH 21- 32).

Jačmeň jarný:
Prípravok aplikujte na jar, v rastovom štádiu plodiny od 1. odnože až do konca odnožovania (BBCH 21- 29).

Ošetrený porast po aplikácii prípravku nebráňte. Nevalcujte do 7 dní pred a po aplikácii. Prípravok môže byť aplikovaný na všetky pôdy okrem pôd s obsahom organickej hmoty vyšším ako 10 %. Rýchlosť účinku prípravku môže byť nižšia za chladného počasia. Herbicídna účinnosť môže byť znížená za veľmi suchých podmienok. Vlhká pôda v čase aplikácie a po aplikácii zlepšuje herbicídnu účinnosť.

Bezpečnostné opatrenia

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci používajte ochranný pracovný odev, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri príprave postreku používajte aj ochrannú zásteru z pogumovaného textilu. Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť! Pri manipulácií zabráňte postriekaniu pokožky a vniknutiu prípravku do očí!

Prípravok nie je horľavinou. Ak sa dostane do centra požiaru, požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, pieskom, alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne a to vo forme  jemnej hmly, alebo kropením a to len v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných ani povrchových vôd. Postrekujte len za bezvetria, alebo pri miernom vánku a v tom prípade v smere po vetre od pracujúcich.