Arysta

Rastové regulátory

Regulátor rastu a vývoja rastlín vo forme emulzného koncentrátu (EC) určený na skrátenie stebla a zvýšenie odolnosti proti poliehaniu pšenice ozimnej.

Výhody použitia
  • Zabraňuje poliehaniu porastov skrátením a zosilnením stebla
  • Podporuje rozvoj koreňovej sústavy
  • Zvyšuje príjem živín a zlepšuje prístup k vode
  • Pozitívne ovplyvňuje výšku a kvalitu vody
Základné informácie

Použitie prípravku: Rastový regulátor

Zloženie: 250 g/l Trinexapac-ethyl

Formulácia: Emulzný koncentrát

Číslo autorizácie: 16-14-1872

Pôsobenie prípravku: PAKET 250 EC je regulátor rastu a vývoja na báze účinnej látky trinexapac-ethylu zo skupiny cyklohexankarboxylových derivátov. Účinná látka trinexapac-ethyl inhibuje syntézu giberelínov a tým dochádza k zabrzdeniu predlžovacieho rastu rastlín; je prijímaná hlavne listami rastlín, je rýchlo absorbovaná a je rozvádzaná vodivým systémom do meristematických pletív, kde spôsobuje inhibíciu predlžovania stonkových internódií. Po aplikácii dochádza k obmedzeniu rastu, zosilneniu stebla a zvýšeniu odolnosti proti poliehaniu.

Balenie: 5 L

Autorizované použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha Ochranná doba Poznámka

pšenica ozimná

skrátenie stebla, obmedzenie poliehania

0,4 l/ha

AT

 

Návod na použitie

Odporúčané množstvo vody 200 – 400 l/ha. Vyššie množstvo vody je odporúčané v hustejších porastoch k zaisteniu kvalitnej penetrácie.

Maximálny počet ošetrení: 1x za vegetáciu.

V pšenici ozimnej aplikujte PAKET 250 EC v rastovom štádiu, keď 1. kolienko je min. 1 cm nad odnožovacím uzlom až do rastového štádia, keď 5. kolienko je 2 cm nad 4. kolienkom (BBCH 31-35).

Bezpečnostné opatrenia

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný odev, ochranný pracovný štít na tvár alebo ochranné okuliare, gumové rukavice, respirátor a gumové topánky. Pri riedení postreku použite aj zásteru z pogumovaného textilu.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť!

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku, a to v smere po vetre od pracujúcich. Opätovný vstup na ošetrené pozemky je možný až po zaschnutí.

Prípravok nie je horľavý. Ak sa dostane do centra požiaru, požiar haste najlepšie hasiacou penou alebo hasiacim práškom. Vodou iba výnimočne, len vo forme jemného zahmlievania, a to len v takých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje podzemných a recipienty povrchových vôd.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dôjsť k vzniku toxických splodín!