Arysta

Rastové regulátory

Postrekový systémovo pôsobiaci rastový regulátor vo forme vodou rozpustných granúl určený na zabránenie klíčenia skladovanej cibule, konzumných a priemyselných zemiakov.

Výhody použitia
  • Vyššia kvalita finálnej predávanej plodiny
  • Vynikajúca granulovaná formulácia
  • Jednoduché použitie, skladovanie a manipulácia
  • Nie je potrebné žiadne špeciálne skladovacie zariadenie
  • Možnosť predávať zemiaky kedykoľvek po zbere
Základné informácie

Použitie prípravku: Rastový regulátor

Zloženie: 600 g/kg Maleic hydrazide

Formulácia: Vodou rozpustné granule

Číslo autorizácie: 16-14-1843

Pôsobenie prípravku: FAZOR STAR je postrekový systémovo pôsobiaci rastový regulátor určený na ošetrenie porastu cibule a konzumných alebo priemyselných zemiakov na zabránenie klíčeniu počas zimného uskladnenia.
Mechanizmus účinku spočíva v tom, že účinná látka maleic hydrazide je absorbovaná nadzemnými časťami rastlín a kumulovaná v zásobných orgánoch, v ktorých blokuje mitotické delenie meristematických buniek.

Balenie: 4 kg vrece

Autorizované použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha Ochranná doba Poznámka
cibuľa inhibícia klíčenia 4 kg 7
zemiak inhibícia klíčenia 5 kg 21 konzumný a priemyselný
Návod na použitie

Dávka vody: 400 – 500 l/ha

Maximálny počet aplikácií: 1x za vegetáciu

Konzumnú cibuľu určenú na zimné uskladnenie ošetrujte 1-2 týždne pred zberom v rastovej fáze BBCH 47 (10 % rastlín má ukončené ohýbanie-skláňanie listov, 70 % cibúľ má konečnú veľkosť), ale skôr ako sa 50 % vňate poľahne. Najneskoršia aplikácia je 7 dní pred zberom. Pri skoršej aplikácii ako 2 týždne pred zberom hrozí nebezpečenstvo „zmäknutia“ cibúľ. Pre absorpciu a translokáciu účinnej látky je dôležité, aby boli vrcholy listov zelené.

Zemiaky ošetrujte 4-5 týždňov pred zberom, keď priemer najmenších hľúz dosiahne 25 mm a keď najspodnejšie listy začínajú žltnúť. Vňať ale musí byť ešte zelená a atívne rastúca bez napadnutia škodcami alebo chorobami. Pri príprave porastu na zber nie je možné vňať desikovať alebo ničiť mechanicky skôr ako 14 dní po aplikácii prípravku FAZOR STAR.

Dôležité upozornenia:
Účinnosť ošetrenia prípravkom FAZOR STAR môže byt’ znížená, ak do 12 hodín po aplikácii zaprší.
Neošetrujte pri teplotách nad 26 °C.
Neošetrujte porasty v stresových podmienkach.
Neošetrujte sadbové  a semenné porasty.
Neošetrujte veľmi skoré a skoré odrody zemiakov.

Letecká aplikácia je zakázaná.

Bezpečnostné opatrenia

1)    Pri príprave postrekovej kvapaliny použite ochranný pracovný odev, rukavice odolné proti chemikáliám.
2)    Pri práci s prípravkom použite ochranný pracovný odev, gumené rukavice, ochranné okuliare a gumovú obuv.
Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie a pokyny pre aplikáciu!
Počas práce a po nej, až do vyzlečenia pracovného obleku a umytia tváre a rúk teplou vodou a mydlom nejedzte, nepite nefajčite!
Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku, a v tom prípade v smere vetra od pracujúcich.
Prípravok nie je horľavinou. Ak sa dostane do centra požiaru, požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, pieskom alebo zeminou. Vodu použite len vo forme jemnej hmly, a to len v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných, ani povrchové vody.
Dôležité upozornenie:
Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!