Arysta

Tekuté fungicídne moridlo vo forme mikroemulzného vodného koncentrátu (ME) na ošetrenie osiva jačmeňa ozimného a jačmeňa jarného proti hnedej škvrnitosti jačmeňa, prašnej sneti jačmennej a prúžkovitosti jačmeňa.

Výhody použitia
  • Excelentná účinnosť na prašnú sneť jačmennú a prúžkovitosť jačmeňa
  • Ochranný účinok vďaka kombinácii dvoch účinných látok ipconazole a imazalil
  • Inovatívna formulácia poskytuje prvotriedne výsledky
  • Kvalita zaručená viac ako 30 rokmi skúseností v ošetrovaní osiva
Základné informácie

Použitie prípravku: Moridlo

Zloženie:
20 g/l Ipconazole
50 g/l Imazalil

Formulácia: Mikroemulzný vodný koncentrát (ME)

Číslo autorizácie:17-00106-AU

Pôsobenie prípravku:Fungicídne moridlo RANCONA i-MIX obsahuje účinné látky ipconazole a imazalil, ktoré patria do skupiny DMI fungicídov, inhibujúcich biosyntézu sterolov –, SBI: trieda I. RANCONA i-MIX pôsobí ako systemický fungicíd inhibujúci klíčenie spór a blokujúci rast mycélia hubových patogénov. .

Balenie: 20 L

Autorizované použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha Poznámka

jačmeň jarný, jačmeň ozimný

hnedá škvrnitosť jačmeňa, prašná sneť jačmenná, prúžkovitosť jačmeňa

1 l/ha

primárna infekcia

Návod na použitie

Moridlo RANCONA i-MIX je použiteľné vo všetkých typoch moričiek určených na aplikáciu kvapalných moridiel. Prípravok je možné aplikovať neriedený, ale rozriedením vodou v množstve 2 – 3 l/t sa môže zlepšiť pokrytie osiva.

Neodporúča sa miešať prípravok RANCONA i-MIX s inými moridlami. Pre ďalšie informácie o kompatibilite kontaktujte spoločnosť Arysta LifeScience.

Neošetrujte osivo, ktorého vlhkosť je vyššia ako 16 %. Neaplikujte na poranené, zlomené alebo naklíčené osivo. Až do doby výsevu ošetrené osivo skladujte na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste. Osivo ošetrené prípravkom RANCONA i-MIX by malo byť vysiate v roku ošetrenia. Osivo ošetrené prípravkom RANCONA i-MIX neskladujte do ďalšej sezóny. Spoločnosť Arysta LifeScience nepreberá zodpovednosť za výkonnosť preskladneného namoreného osiva.

Tok osiva môže byť prípravkom RANCONA i-MIX ovplyvnený. Odporúčame vždy znovu kalibrovať sejací stroj pred výsevom ošetreného osiva.

Bezpečnostné opatrenia

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci používajte ochranný pracovný odev z textilného materiálu, zásteru z pogumovaného textilu, pokrývku hlavy z textilného materiálu, dobre tesniace ochranné okuliare s dvomi priezormi; ochrannú rúšku z textilného materiálu, alebo jednoduchú polomasku z filtračného materiálu, ochranné rukavice z PVC, alebo gumy a gumovú obuv. Pri príprave aplikačnej tekutiny použite ochrannú zásteru z PVC, alebo pogumovaného textilu.

Pri práci a po nej, až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom, nie je povolené piť, jesť, ani fajčiť! Pri manipulácii zabráňte postriekaniu pokožky a vniknutiu prípravku do očí!

Pri manipulácii nutné zamedziť poškvrneniu pokožky a vniknutiu prípravku do očí, nejesť, nepiť a nefajčiť a nevdychovať výpary prípravku. Po skončení práce dokonale vyčistite postrekové zariadenie a vypláchnite čistou vodou, dôkladne si umyť ruky a všetky ostatné nekryté časti tela pred každým jedlom, pitím alebo fajčením, vymeniť poškvrnený odev a vyčistiť ochranné prostriedky vrátane vnútornej časti rukavíc.

Je zakázané skrmovať namorené osivo hospodárskym zvieratám a rybám!

Vrecia od namoreného osiva nesmú byť použité na iné účely a musia byť zreteľne označené:Pozor! Osivo namorené prípravkom RANCONA i-MIX na báze ipconazolu a imazalilu. Zákaz skrmovania!

Prípravok nie je horľavinou. Prípadný požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, pieskom alebo zeminou. Vodu použite len vo forme jemného zahmlievania, a to len v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných ani povrchových vôd.

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!