Arysta

Tekuté fungicídne moridlo vo forme mikroemulzného vodného koncentrátu (ME) k ošetreniu osiva pšenice ozimnej a pšenice jarnej proti mazľavej sneti hladkej a mazľavej sneti pšeničnej.

Výhody použitia
  • Špičkové moridlo pre osivo pšenice
  • Silný stimulačný a antistresový efekt na klíčenie a vitalitu rastlín
  • Veľmi bezpečné použitie pre osivo nakoľko neskracuje dĺžku koleoptyle, takže rastliny dobre vzchádzajú aj pri zasiatí do väčšej hĺbky
  • Číro priehľadná ME formulácia z nízkou viskozitou
Základné informácie

Použitie prípravku: Moridlo

Zloženie: 15 g/l Ipconazole

Formulácia: Mikroemulzný vodný koncentrát

Číslo autorizácie: 14-01-1411

Pôsobenie prípravku: Fungicídne moridlo RANCONA 15 ME obsahuje účinnú látku Ipconazole, ktorá je členom skupiny fungicídov inhibujúcich biosyntézu sterolov – DMI, SBI: trieda I). RANCONA 15 ME pôsobí ako systemický fungicíd inhibujúci klíčenie spor a blokujúci rast mycélia hubových patogénov.

Balenie: 20, 1000 L

Autorizované použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha Ochranná doba Poznámka
pšenica ozimná, pšenica jarná mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná 1 l/ha AT
Návod na použitie

Moridlo RANCONA 15 ME je použiteľné vo všetkých typoch moričiek určených pre aplikáciu kvapalných moridiel. Prípravok vo formulácii mikroemulzie dobre priľne na osivo, a preto nie je potrebné pridávať inkrustačné látky. Prípravok je možné aplikovať neriedený, ale rozriedením vodou sa môže zlepšiť pokrytie osiva.

Neošetrujte osivo, ktorého vlhkosť je vyššia ako 16 %. Až do doby výsevu ošetrené osivo skladujte na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste. Aj keď testovanie preukázalo, že RANCONA 15 ME nemá žiaden vplyv na životnosť ošetreného osiva, nasledovné klíčenie a výkonnosť namoreného osiva môžu byť nepriaznivo ovplyvnené podmienkami skladovania. Namorené osivo preskladnené do ďalšej sezóny by sa malo pred siatím preveriť na klíčivosť. Spoločnosť Arysta LifeScience nepreberá zodpovednosť za kvalitu preskladneného namoreného osiva.

Neaplikujte RANCONA 15 ME na poranené, zlomené alebo naklíčené osivo.

Neodporúča sa miešať RANCONA 15 ME s inými moridlami.

Bezpečnostné opatrenia

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci používajte ochranný pracovný odev, ochranné rukavice vhodné pre prácu s chemickými látkami, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare a gumovú obuv. Počas práce a po nej, až do vyzlečenia pracovného obleku a umytia tváre a rúk teplou vodou a mydlom, nejedzte, nepite a nefajčite.

Vrecia od namoreného osiva nesmú byť použité na iné účely a musia byť zreteľne označené:
Pozor! Osivo namorené prípravkom RANCONA 15 ME na báze ipconazolu! Zákaz skrmovania!

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd. /Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest).

Zákaz priameho vypúšťania nespotrebovaných zvyškov do podzemných vôd.

Zákaz vylievania zvyškov prípravku do verejnej kanalizácie.

Prípravok nie je horľavinou. Prípadný požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, pieskom alebo zeminou. Vodu použite len vo forme jemného zamlžovania, a to len v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných ani povrchových vôd.
Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!