Arysta

Tekuté fungicídne moridlo vo forme mikroemulzného vodného koncentrátu (ME) na ošetrenie osiva pšenice ozimnej proti mazľavej sneti pšeničnej, fuzarióze a plesni snežnej.

Výhody použitia
  • Kuratívny a ochranný účinok
  • Kvalitné založenie porastu
  • Bezpečnosť pre osivo
  • Homogénne pokrytie pri morení
Základné informácie

Použitie prípravku: Moridlo

Zloženie:
20 g/l Ipconazole
50 g/l Imazalil

Formulácia: Mikroemulzný vodný koncentrát

Číslo autorizácie: 19-00474-AU

Pôsobenie prípravku: Fungicídne moridlo CONIMA obsahuje účinné látky Ipconazole a Imazalil, ktoré patria do skupiny DMI fungicídov, inhibujúcich biosyntézu sterolov, SBI: trieda 1. CONIMA pôsobí ako systemický fungicíd inhibujúci klíčenie spór a blokujúci rast mycélia hubových patogénov.

Balenie: 20 L

Autorizované použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha Ochranná doba Poznámka
pšenica mazľavá sneť pšeničná, fuzariózy,
pleseň snežná
1,0 l AT
Návod na použitie

Moridlom CONIMA je možné moriť vo všetkých typoch moričiek určených na aplikáciu kvapalných moridiel. Prípravok je možné aplikovať neriedený alebo rozriedením vodou v množstve 2-3 lt/t. Nariedením moridla sa zlepší pokrytie osiva.

Bezpečnostné opatrenia

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci používajte ochranný pracovný odev z textilného materiálu, zásteru z pogumovaného textilu, pokrývku hlavy z textilného materiálu, dobre tesniace ochranné okuliare s dvomi priezormi; ochrannú rúšku z textilného materiálu, alebo jednoduchú masku z filtračného materiálu, ochranné rukavice z PVC alebo gumy a gumovú obuv. Pri príprave aplikačnej tekutiny použite ochrannú zásteru z PVC alebo pogumovaného textilu.
Pri práci a po nej, až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom, nie je povolené jesť, piť a fajčiť! Pri manipulácii zabráňte postriekaniu pokožky a vniknutiu prípravku do očí!
Pri manipulácii je nutné zamedziť poškvrneniu pokožky a vniknutiu prípravku do očí, nejesť, nepiť, nefajčiť a nevdychovať výpary prípravku. Po skončení práce dokonale vyčistite postrekové zariadenie a vypláchnite čistou vodou, dôkladne si umyte ruky a všetky ostatné nekryté časti tela pred každým jedlom, pitím alebo fajčením, vymeňte poškvrnený odev a vyčistite ochranné prostriedky vrátane vnútornej časti rukavíc.
Je zakázané skrmovať namorené osivo hospodárskym zvieratám a rybám!
Vrecia od namoreného osiva nesmú byť použité na iné účely a musia byť zreteľne označené: Pozor! Osivo namorené prípravkom CONIMA na báze Ipconazolu a Imazalilu. Zákaz skrmovania!
Prípravok nie je horľavinou. Prípadný požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, pieskom alebo zeminou. Vodu použite len vo forme jemného zahmlievania, a to len v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných ani povrchových vôd.
Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!