Arysta

Insekticídy

Granulovaný pôdny fumigant, určený na ničenie pôdnych háďatiek a  patogénnych húb.

Výhody použitia
  • Kontrola vlhkosti pôdy
  • Aplikácia prípravku
  • Zapravenie prípravku do požadovanej hĺbky
  • Zakrytie ošetrenej plochy fóliou
  • Test na fytotoxicitu
Základné informácie

Použitie prípravku: Pôdny insekticíd

Zloženie: 965 g/kg Dazomet

Formulácia: Granule

Číslo autorizácie: 15-03-1589

Pôsobenie prípravku: Účinok prípravku BASAMID spočíva v premene účinnej látky dazomet na plynnú zložku metylisothiokyanát, ktorý vniká do pôdy aj najmenšími otvormi a zasahuje prítomných pôvodcov chorôb a škodcov, všetky klíčiace buriny a orgány ich vegetatívneho rozmnožovania. Na pôdach zamorených nádorovkou kapustovou (Plasmodiophora brassicae) spôsobujúcou nádorovitosť listovej zeleniny sa doporučuje aplikácia prípravku BASAMID pred pestováním náchylných plodín. BASAMID nádorovku kapustovu síce celkom nevyhubí, ale významne znižuje napadnutie rastlín.

Autorizované použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha Ochranná doba Poznámka
dezinfekcia a dezinsekcia pôdy pôdne háďatka, patogénne huby a pôdny škodcovia 500 kg (50 g/m2) AT pred výsadbou alebo výsevom plodín na poľnohospodárskej pôde a v skleníkoch max. 1 x za 3 roky na tom istom pozemku, fumigácia
dezinfekcia pôdy buriny 300 kg AT
pôdny substrát pôdne háďatka, patogénne huby, pôdny škodcovia a buriny 500 kg (50 g/m2) AT
Návod na použitie

BASAMID používajte pred výsadbou ovocných drevín (napr. jadroviny kôstkoviny, maliny, černice, ríbezle, egreše atď.), sadbových zemiakov, mrkvy, reďkovky, plodovej zeleniny okrem kukurice cukrovej, kapustovej zeleniny listovej, listovej zeleniny (napr. špenát, šalát atď.), okrasných rastlín, viniča, pred zakladaním alebo obnovou okrasných trávnikov, na fumigáciu zeminy v semenárstve, pre pareniská, pre kultúry pestované v nádobách, rýchlené a novo zakladané kultúry, na fumigáciu záhonov pred sejbou alebo výsadbou.
Predpokladom pre dobrý výsledok je jemná drobnohrudkovitá štruktúra pôdy pred aplikáciou s dostatočnou vlhkosťou. Pred aplikáciou a bezprostredne po nej nepoužívajte maštaľný hnoj, rašelinu alebo vápno.
Pred použitím v uzavretých priestoroch odstráňte všetky rastliny a priestor utesnite tak, aby vznikajúce plyny nemohli unikať do susedných priestorov s rastlinami. To je zvlášť dôležité v zimnom období. Rôzne okrasné rastliny sú veľmi citlivé aj na stopy plynných splodín prírpavki BASAMID (Ficus sp., Asparagus plumosus).

Poznámky:
Nepoužívajte, pokiaľ je teplota pôdy v hĺbke 10 cm pod 8 °C alebo nad 30 °C.
1) Pôdne háďatka, patogénne huby a pôdny škodcovia:

Pozemok celoplošne ošetrite rozmetadlom granúl. Po aplikácii okamžite zapracujte prípravok do hĺbky 20 cm rotačným kultivátorom alebo pluhom, povrch šetrne zarovnajte alebo povalcujte  a ošetrenú plochu zakryte fóliou pomocou stroja na pokladanie fólie. Na malých plochách je možné použiť ručný aplikátor a pôdu zakryť parotesnou fóliou ručne. Aby bola zabezpečená počas 3 – 5 dní po zapracovaní dostatočná vlhkosť pôdy, suchú pôdu zvlhčite. Kvôli udržaniu vlhkosti a na zvýšenie účinnosti BASAMIDu pôdu nechajte zakrytú 21 dní.

2) Buriny (klíčiace semená burín):
celoplošne ošetrite rozmetadlom granúl. Po aplikácii okamžite zapracujte prípravok do hĺbky 10 cm rotačným kultivátorom alebo pluhom a zakryte ošetrenú plochu fóliou pomocou stroja na pokladanie fólie. Na malých plochách je možné použiť ručný aplikátor a pôdu zakryť parotesnou fóliou ručne. Aby bola zabezpečená počas 3 – 5 dní po zapracovaní dostatočná vlhkosť pôdy, suchú pôdu zvlhčite. Kvôli udržaniu vlhkosti a na zvýšenie účinnosti Basamidu pôdu nechajte zakrytú 21 dní.

Ochranná doba pred výsevom alebo výsadbou
Na ošetrenú plochu vysievajte alebo vysádzajte plodiny až po uplynutí ochrannej doby najmenej 30 dní.
Pri teplote pod 6˚C neaplikujte BASAMID, pretože v tomto prípade vznikajúce plyny vnikajú do hlbších vrstiev pôdy, uvoľňujú sa oveľa pomalšie a môžu zabrzdiť vývoj nasledujúcej plodiny.
Či je možné do ošetrenej pôdy siať, zistíte skúškou so žeruchou (žeruchový test).

Skúška  so  žeruchou (žeruchový test)
Vykonajte ju pred výsevom alebo výsadbou rastlín, aby ste zistili prípadné zvyšky účinnej látky v pôde. Z rôznych miest a rôznych hĺbok ošetrenej pôdy (taktiež z vrstvy ležiacej pod hĺbkou zapravenia prípravku) odoberte vzorky. Odobratú zeminu naplňte do sklených nádob s tesným uzáverom, do každej na vlákno zaveste navlhčený chumáč vaty so semenami žeruchy na povrchu a nádobu okamžite tesne uzavrite. Vždy pripravte 1 nádobu s neošetrenou zeminou ako kontrolu. Pri izbovej teplote 20 – 22˚C bude výsledok zrejmý za 2 dni. Aj stopy plynu môžu spôsobiť, že semená nevyklíčia vôbec alebo oneskorene, poprípade sa vzídené rastlinky líšia od kontroly. V tom prípade pôdu znova prekyprite a za niekoľko dní skúšku zopakujte.

3) Pôdny substrát (ošetrenie pôdnych substrátov na hromadách):
Zeminu určenú na fumigáciu navrstvite na čistom podklade, najlepšie na fólii a jednotlivé vrstvy, 20 cm vysoké, posypte príslušným množstvom prípravku, ktorý sa zapracuje frézou alebo ručne. Hromady vrstvite najvyššie do 1 metra. Nasledovne prikryte parotesnou fóliou na 21 dní. Z dôvodu ochrany vodných organizmov neaplikujte na nepriepustnom povrchu, ako je asfalt alebo betón s vysokým rizikom odplavenia.

Vonkajšie plochy je možné ošetrovať v jarnom až letnom období (marec až august), skleníky a substráty celoročne.
Počas silného vetra neošetrujte, pretože je nebezpečenstvo úletu prípravku, alebo plynných splodín na susedné plodiny. Silné dažde, hlavne na ľahkých pôdach, môžu splaviť BASAMID z horných vrstiev pôdy do spodných.
BASAMID používajte pred výsadbou ovocných drevín (napr. jadroviny kôstkoviny, maliny, černice, ríbezle, egreše atď.), sadbových zemiakov, mrkvy, reďkovky, plodovej zeleniny okrem kukurice cukrovej, kapustovej zeleniny listovej, listovej zeleniny (napr. špenát, šalát atď.), okrasných rastlín, viniča, pred zakladaním alebo obnovou okrasných trávnikov, na fumigáciu zeminy v semenárstve, pre pareniská, pre kultúry pestované v nádobách, rýchlené a novo zakladané kultúry, na fumigáciu záhonov pred sejbou alebo výsadbou.
Predpokladom pre dobrý výsledok je jemná drobnohrudkovitá štruktúra pôdy pred aplikáciou s dostatočnou vlhkosťou. Pred aplikáciou a bezprostredne po nej nepoužívajte maštaľný hnoj, rašelinu alebo vápno.
Pred použitím v uzavretých priestoroch odstráňte všetky rastliny a priestor utesnite tak, aby vznikajúce plyny nemohli unikať do susedných priestorov s rastlinami. To je zvlášť dôležité v zimnom období. Rôzne okrasné rastliny sú veľmi citlivé aj na stopy plynných splodín Basamidu (Ficus sp., Asparagus plumosus).

Bezpečnostné opatrenia

Bezpečnostné opatrenia

Pri práci s prípravkom používajte nasledujúce ochranné pomôcky:
Používajte štandardný celotelový nepriepustný ochranný odev (oblek) a vhodnú pracovnú obuv, vhodné rukavice odolné proti chemikáliám (EN374, odporúčané: index ochrany 6), tesne priliehajúce ochranné okuliare s bočnicami (okuliare proti striekajúcej kvapaline) (EN 166) a vhodnú masku na ochranu dýchacích ciest s kombinovaným filtrom proti časticiam aj výparom (97,5% ochranný faktor proti časticiam, 95% výparom).(A1P2 kombi-filter)
Otváranie a plnenie aplikačných zariadení sa smie vykonávať len na otvorenom priestranstve.
Počas práce a po nej, až do vyzlečenia pracovného obleku a umytia tváre a rúk teplou vodou a mydlom, nejedzte, nepite a nefajčite.
Ošetrenie sa smie vykonávať len za bezvetria alebo mierneho vánku, aby nebola zasiahnutá obsluha.

Pracovníci vstupujúci na ošetrené plochy (kladenie/odstraňovanie ochrannej fólie na ošetrenú pôdu) musia použiť rovnaké osobné ochranné pracovné prostriedky ako operátori (celotelový pracovný nepriepustný ochranný odev, vhodná pracovná obuv, rukavice určené na prácu s chemikáliami, ochranné okuliare s bočnicami, masku na ochranu dýchacích orgánov s kombinovaným filtrom proti časticiam aj výparom).

Prípadný požiar haste penou, práškom, pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to kropením, a nie silným prúdom. Zabezpečte, aby kontaminovaná voda, použitá na hasenie, neunikla z priestoru požiaru do okolia, predovšetkým do verejnej kanalizácie, zdrojov spodných vôd a recipientov povrchových vôd a nezasiahla poľnohospodársku pôdu.
Dôležité upozornenie.
Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení môžu unikať toxické plyny.

PRVÁ POMOC
Všeobecne: Vyvarujte sa kontaktu s pokožkou, očami a odevom. Odstráňte kontaminovaný odev.  Ak dôjde k problémom: Vyhľadať lekára. Ukážte kontajner, označenie a / alebo kartu bezpečnostných údajov lekárovi.
Po nadýchaní: Postihnutého udržiavať v pokoji, premiestniť na čerstvý vzduch, vyhľadať lekársku pomoc.
Po  požití: Okamžite si vypláchnite ústa a potom vypite veľa vody, vyhľadajte lekársku pomoc. Nevyvolávajte zvracanie, ak len na príkaz toxikologického centra alebo lekára. Nikdy nevyvolávajte zvracanie ani nepodávajte nič ústami, ak je pacient v bezvedomí alebo má kŕče.
Po  zasiahnutí  očí: Ihneď vyplachujte zasiahnuté oči po dobu aspoň 15 minút pod tečúcou vodou s otvorenými viečkami a obráťte sa na očného špecialistu.
Po  zasiahnutí  pokožky: Dôkladne umyť vodou a mydlom. Ak dôjde k podráždeniu, vyhľadajte lekársku pomoc.
Vo všetkých prípadoch otravy alebo pri podozrení na otravu dopravte postihnutého k lekárovi a informujte ho o poskytnutej pomoci a o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave, č. tel.: 02 / 54774166.