Arysta

Postrekový herbicíd vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou určený na ničenie odolných  dvojklíčnolistových burín v obilninách v jarnom období.

Výhody použitia
  • 3 systémové účinné látky v jednom
  • Vhodná jarná alternatíva vo forme fenoxykyselin namiesto sulfonylmočovín
  • Žiadne rezíduá v pôde a na rozdiel od sulfonylmočovín, ktoré účinkujú pomalšie, je účinok Optica Trio viditeľný už o 2 – 3 dni
  • Žiadne obmedzenia pre pestovania následných plodín
  • Veľmi široké spektrum účinku vrátane lipkavca, pakostov, hluchavky, úhorníka, maku vlčieho a hviezdice prostrednej
  • Výborná účinnosť na trváce buriny (pichliač, praslička, pupenec,….) – ničí ich kompletne, nie len nadzemnú časť
  • Obsahuje protispeňovaciu prísadu a komplexotvorné činidlo, ktoré umožňuje použitie aj tvrdej vody. Zároveň stabilizuje účinnú látku.
Základné informácie

Použitie prípravku: Herbicíd

Zloženie:
160 g/l MCPA
130 g/l Mecoprop-P
310 g/l Dichlorprop-P

Formulácia: Kvapalný koncentrát pre riedenie vodou

Číslo autorizácie: 08-11-1017

Pôsobenie prípravku: OPTICA TRIO je herbicídny prípravok so systémovým účinkom určený na jarnú aplikáciu. Je tvorený kombináciou troch účinných látok: mecoprop- p, MCPA a dichlorprop-p. Tieto účinné látky patria k derivátom kyseliny fenoxy- karboxylovej a pôsobia ako syntetické auxíny. Účinné látky vnikajú do rastliny predovšetkým listami a stonkami. V rastlinnom pletive ovplyvňujú delenie buniek, spôsobujú deformáciu listov a stoniek a hynutie rastliny. Prúdením rastlinných štiav sú účinné látky rozvádzané až do koreňov, vďaka čomu ničia aj trváce buriny.

Balenie: 10 L

Autorizované použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha Ochranná doba Poznámka

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale, ovos

odolné dvojklíčnolistové buriny

1,5 l-2,5 l

AT

 

Spektrum účinnosti

Citlivé buriny: pichliač roľný, lipkavec obyčajný, hviezdica prostredná, mak vlčí, loboda konáristá, reďkev ohnicová, horčica roľná, kapsička pastierska, peniažtek roľný, mrlík biely, štiavce, pupenec roľný.

Návod na použitie

Dávka vody:  200- 400 l/ha.
Maximálny počet aplikácií: 1x počas vegetačného obdobia
Prípravok aplikujte na jar, keď je plodina v rastovej fáze 4. – 5. listu (BBCH 14 – 15) až do štádia zástavnicového (vlajkového) listu (BBCH 39).

Lipkavec je najcitlivejší, keď má vyvinuté 1-3 prasleny (BBCH 11 – 13), ostatné dvojklíčnolistové buriny sú citlivé vo fáze 2- 6 listov (BBCH 12 – 16).
Ošetrujte len zdravé, mechanicky nepoškodené porasty. Dážď krátko po aplikácii znižuje účinnosť prípravku. Neošetrujte pri teplotách nad + 25°C a vzdušnej vlhkosti pod 60 %.
Prípravok možno používať v kombinácii s DAM 390 a v súlade so zásadami uvedenými v Zozname autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín. Pri tritikale nie je možné aplikovať kombináciu s DAM 390! V kombinácii s DAM 390 aplikovať v čase mimo letu včiel – neskoro večer, skoro ráno!

Bezpečnostné opatrenia

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci používajte pracovný ochranný odev, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri príprave postreku používajte gumovú zásteru alebo zásteru z pogumovaného textilu.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť! Pri manipulácií zabráňte postriekaniu pokožky a vniknutiu prípravku do očí!

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku a v tom prípade v smere po vetre od pracujúcich.

Prípravok nie je horľavina. Ak sa dostane do centra požiaru, požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, pieskom alebo zeminou. Vodou haste len formou jemnej hmly alebo kropením, a to len v tých prípadoch ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných, ani povrchové vody.

Dôležité upozornenie
Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!