Arysta

Systémový postrekový fungicídny prípravok vo forme suspenzného koncentrátu (SC) s obsahom účinnej látky tebuconazole 430 g/l, určený proti chorobám listov a klasov pšenice ozimnej, jačmeňa jarného a chorobám repky ozimnej.

Výhody použitia
  • Účinný proti najzávažnejším hubovým chorobám repky
  • Zabránenie poliehaniu repky – zabezpečenie kompaktného vzrastu a skrátenie stonky
  • Zvýšenie zimu vzdornosti repky na jeseň
Základné informácie

Použitie prípravku: Fungicíd

Zloženie:
430 g/l Tebuconazole

Formulácia: Suspenzný koncentrát

Číslo autorizácie: 18-00181-AU

Pôsobenie prípravku: BOUNTY 430 SC obsahuje systémovo pôsobiaci Tebuconazole zo skupiny triazolových fungicídov. Účinná látka narušuje biosyntézu ergosterolu hubových patogénov. BOUNTY 430 SC sa vyznačuje preventívnym – kuratívnym a eradikatívnym účinkom proti širokému spektru hubových chorôb s dlhou dobou trvania účinku. Rýchlo sa vstrebáva do vegetatívnych častí rastlín a je transportovaná najmä akropetálne.

V repke ozimnej pôsobí na fómovú hnilobu a bielu hnilobu. Zároveň vykazuje vedľajší rastovoregulačný efekt, ktorý v prípade jesennej aplikácie obmedzuje vybiehanie rastlín, čím prispieva ku zvýšeniu odolnosti repky a podporuje lepšie prezimovanie. Jarná aplikácia zvyšuje odolnosť rastlín proti poľahnutiu.

V pšenici ozimnej je okrem fuzariózy klasov účinný aj proti hrdziam (hrdza pšeničná a hrdza plevová), múčnatke trávovej, septorióze pšenice,septorióze plevovej a dosahuje vedľajšiu účinnosť proti helmintosporióze pšenice.

V jačmeni jarnom je účinný proti hrdzi jačmennej, hnedej škvrnitosti jačmeňa a dosahuje vedľajšiu účinnosť proti múčnatke trávovej a rynchospóriovej škvrnitosti.

Balenie: 5 L

Autorizované použitie
Plodina Účel použitia Dávka/t Ochranná
doba
Poznámka

pšenica ozimná

hrdza pšeničná, hrdza plevová, múčnatka trávová, septória pšenice, septória plevová, fuzariózy klasov

0,6 l

 

 

jačmeň jarný

hrdza jačmeňa, hnedá škvrnitosť jačmeňa

0,6 l

 

 

repka ozimná

fómová hniloba, biela hniloba

0,6 l

 

 

Návod na použitie

Dávka vody: 200 až 400 l/ha.

Aplikujte maximálne 1 krát za sezónu.

Pšenica ozimná (hrdza pšeničná a plevová, múčnatka trávová, septorióza pšenice, septorióza plevová): porasty ošetrujte od začiatku predlžovacieho rastu najneskôr do konca klasenia (BBCH 30-59).

Pšenica ozimná (fuzariózy klasov): porasty ošetrujte od začiatku kvitnutia najneskôr do konca kvitnutia (BBCH 61-69). Prípravok zároveň dosahuje vedľajšiu účinnosť proti helmintosporióze pšenice.

Jačmeň jarný (hrdza jačmenná a hnedá škvrnitosť jačmeňa): prípravok aplikujte od začiatku predlžovacieho rastu najneskôr do konca klasenia (BBCH 30-59). Prípravok zároveň dosahuje vedľajšiu účinnosť proti múčnatke trávovej a rynchospóriovej škvrnitosti jačmeňa.

Repka ozimná (fómová hniloba): prípravok aplikujte na jeseň od 4. listu najneskôr do 8. listu (BBCH 14-18) alebo na jar od začiatku predlžovania byle najneskôr do predĺženia 9. alebo ďalšieho internódia (BBCH 30-39).

Repka ozimná (biela hniloba): postrekujte v štádiu, keď hlavné kvetenstvo je viditeľné ale stále ešte uzavreté, najneskôr do konca kvitnutia (BBCH 55-69). Pri aplikácii na repku ozimnú na jeseň v podmienkach silného infekčného tlaku fómovej hniloby nemožno vylúčiť zníženie účinnosti prípravku.

Prípravok v repke ozimnej vykazuje vedľajší rastovo-regulačný efekt.

Použitie v množiteľských porastoch konzultujte s držiteľom povolenia prípravku.

Prípravok aplikujte ako pozemný postrek schválenými postrekovačmi (trysky so stredne veľkým prietokom, 200 -300 kPa), ktoré zabezpečia rovnomerné dávkovanie prípravku.

Prípravok nemožno aplikovať letecky.

Aby nedošlo k ohrozeniu ďalších osôb, postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku.

Prípravok nesmie byť použitý inak, než jak je uvedené v návodu na použitie.

Bezpečnostné opatrenia

Pri práci s prípravkom používajte osobný ochranný odev, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice odolné voči chemikáliám, gumovú zásteru a gumovú obuv. Pri riedení postreku použite aj zásteru z pogumovaného textilu. Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť! Postrek vykonávajte len za bezvetria alebo mierneho vánku, v smere vetra a od ďalších osôb.

Pokiaľ používate osobný ochranný odev pre jedno použitie, potom ochranný pracovný odev a OOPP pred ďalším použitím vyperte, resp. očistite (tie OOPP, ktoré nie je možné vyprať, dôkladne očistite / umyte aspoň teplou vodou a mydlom alebo pracím práškom. Pri príprave aplikačnej kvapaliny a pri aplikácii postreku nepoužívajte kontaktné šošovky.

Vstup do ošetreného poľa je možný minimálne druhý deň po poslednej aplikácii. Práca s prípravkom je zakázaná pre tehotné a dojčiace ženy a pre mladistvých. Práca s prípravkom je nevhodná pre alergické osoby.

Opatrenia pri požiari:

Prípravok nie je za normálnych podmienok použitia horľavý. Prípadný požiar je možné hasiť vodou (postrek vo forme jemnej hmly), oxidom uhličitým, chemickým hasiacim práškom alebo pokryte pieskom. Vodu možno použiť na chladenie obalu vo forme jemnej hmly, nikdy nie silným prúdom a len vtedy, ak je zaručené, že kontaminovaná hasiaca voda nemôže uniknúť z priestorov požiaru do okolia, predovšetkým nesmie preniknúť do verejnej kanalizácie, spodných vôd, recipientov povrchových vôd a nesmie zasiahnuť poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie!

Pri hasení požiaru používajte ochranné pomôcky pre celkovú ochranu tela a izolačný dýchací prístroj (pri horení môže dochádzať ku vzniku toxických plynov – kyanovodík, oxid uhoľnatý, oxid uhličitý, oxidy dusíku, chlorovodík).