Arysta

Fungicíd vo forme suspenzného koncentrátu (SC) na ochranu pšenice jarnej a ozimnej proti hrzdi pšeničnej (Puccinia recondita), hrdzi plevovej (Puccinia striiformis) a septorióze pšenice (Mycosphaerella graminicola).

Základné informácie

Použitie prípravku: Fungicíd

Zloženie:
40 g/l Cyproconazole
375 g/l Chlorothalonil

Formulácia: Suspenzný koncentrát (SC)

Číslo autorizácie: 16-02-1718

Pôsobenie prípravku: AVOCA SUPER je fungicíd určený na ochranu pšenice ozimnej a pšenice jarnej proti hubovým chorobám: hrdzi pšeničnej (Puccinia recondita), hrdzi plevovej (Puccinia striiformis) a septorióze pšenice (Mycosphaerella graminicola) v pšenici jarnej a ozimnej. Prípravok obsahuje dve účinné látky, Cyproconazole a Chlorothalonil. Účinná látka Cyproconazole je systémovo pôsobiaca účinná látka zo skupiny triazolov, pôsobí ako inhibítor biosyntézy sterolov Účinná látka Chlorothalonil je kontaktne pôsobiaca účinná látka zo skupiny phthalonitrilov, ktorá bráni klíčeniu spór blokovaním činnosti viacerých enzýmov.

Balenie: 10 L

Autorizované použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha Ochranná doba Poznámka
pšenica jarná, pšenica ozimná hrdza pšeničná, hrdza plevová, septorióza pšenice 2 l 42
Návod na použitie

Spôsob aplikácie: postrek

Dávka vody: 100 – 400 l vody/ha

Pšenicu ozimnú alebo jarnú ošetrujte v rastovom štádiu od začiatku stĺpkovania až do konca klasenia (BBCH 30 – 59).

Max. počet aplikácií v plodine: 2 x za rok

Interval medzi aplikáciami: 21 dní

Bezpečnostné opatrenia

Pri príprave postreku použite ochranný pracovný odev, gumovú zásteru z pogumovaného textilu, rukavice vhodné pre prácu s chemickými látkami, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor na ochranu dýchacích orgánov a gumovú obuv.

Pri práci používajte ochranný pracovný odev, zásteru z pogumovaného textilu, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor na ochranu dýchacích orgánov, rukavice vhodné pre prácu s chemickými látkami a gumové topánky. Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku, a to v smere vetra od pracujúcich, aby nebola zasiahnutá obsluha Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného obleku a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť a ani fajčiť! Po umytí ošetrite pokožku rúk reparačným krémom. Vstup na ošetrenú plochu je dovolený po uschnutí postreku.