Arysta

Organo-minerálne hnojivo s obsahom extraktu z morských rias Ascophyllum nodosum, bóru a molybdénu určené pre zvýšenie kvantity a kvality úrody ovocných drevín. Svojím účinkom stimuluje a reguluje kvitnutie, násadu plodov, kvalitu plodov.

Výhody použitia
  • špeciálny biostimulátor na podporu fázy kvitnutia a nasadzovania plodov
  • vyrobený z morských rias Ascophyllum nodosum
  • patentovaná technológia PhyisioActivator Technology
  • významne podporuje asimiláciu a aktivizuje príjem živín
  • obmedzuje sa výskyt pehovitosti
  • dobre a rýchlo prijateľný rastlinou
Základné informácie

Použitie prípravku: Organo-minerálne hnojivo

Zloženie:
GA 142 filtrát morských rias
Bór (min.) 2,03 %
Molybdén (Mo) rozpustný vo vode. 0,024 %

Formulácia: Kvapalný koncentrát pre riedenie vodou

Výrobok bol vzájomne uznaný v SR pod číslom: 730

Pôsobenie prípravku: BM-86 je špeciálny biostimulátor vyrobený z morských rias Ascophyllum nodosum podľa patentovanej technológie. Obsahuje algináty, aminokyseliny, fatohormóny, vitamíny, polysachaidy, betaín a živiny. Tieto biologicky aktívne látky priaznivo regulujú výživu kvetov a stimulujú syntézu polyamínov, ktoré sú veľmi dôležité pre fázu kvitnutia a nasadzovania plodov. Svojim účinkom stimuluje a reguluje procesy kvitnutia, opelenia a oplodnenia, násady plodov a zlepšuje kvalitu plodov. Výsledkom je lepšie opelenie kvetov, lepšia tvarová vyrovnanosť plodov a prírastok hmotnosti plodov. Významne podporuje asimiláciu a aktivizuje príjem živín, čím sa zvyšuje výnos plodov, zlepšuje sa ich vyfarbenie, skladovateľnosť a obmedzuje sa výskyt pehovitosti. Všetky podstatné komponenty sú v BM-86 obsiahnuté vo formách, ktoré sú dobre a rýchlo prijateľné rastlinou.
Balenie: 5 L

Autorizované použitie
Plodina Dávka/ha Termín aplikácie
jabloň, hruška 3 l 1. aplikácia: pred kvitnutím (viditeľné kvetné puky)
2. aplikácia: kvitnutie (začiatok-plné kvitnutie)
3. aplikácia: po odkvitnutí (opadávanie lupienkov a nasadzovanie plodov)
marhuľa, čerešňa, nektarinky, broskyňa, slivky 3 l 1. aplikácia: začiatok kvitnutia
2. aplikácia: opadávanie lupienkov
3. aplikácia: nasadzovanie plodov
čierne ríbezle, maliny 3 l 1. aplikácia: pred
2. aplikácia: kvitnutie
3. aplikácia: nasadzovanie plodov
jahody 3 l 1. aplikácia: od 1. kvetu, potom 2 aplikácie každých 10 – 15 dní
vlašské orechy 3 l 1. aplikácia: pred kvitnutím
2. aplikácia: kvitnutie
3. aplikácia: nasadzovanie plodov
baklažán, uhorky, melóny, cukety, paprika, rajčiny 3 l 1. aplikácia: od 1. kvetu, potom 2 aplikácie každých 10 – 15 dní
špargľa 3 l 1. aplikácia: rozvoj stonky, potom každých 15 dní (3 aplikácie)
cvikla 3 l 1. aplikácia: 8-10 listov
2. aplikácia: po 15 dňoch
mrkva 3 l 1. aplikácia: pri 10 cm
2. aplikácia: 15 dní po 1. aplikácii
kapusta 3 l 1. aplikácia: na začiatku vegetatívneho rastu
2. aplikácia: 15 dní po 1. aplikácii
zeler, stopkový zeler 3 l 1. aplikácia: na začiatku vegetatívneho rastu, potom 3 aplikácie v 15 dňových intervaloch
endívia 3 l 1. aplikácia: 8-10 listov
2. aplikácia: po 15 dňoch
hrášok 3 l 1. aplikácia: pri 15 cm
2. aplikácia: začiatok kvitnutia
zemiaky 3 l 1. aplikácia: tvorba hľúz
2. aplikácia: po 15 dňoch
Návod na použitie

BM-86 sa aplikuje postrekom v presne špecifikovanom termíne. Je dôležité presne dodržať metodické pokyny, lebo v opačnom prípade nemusí proces stimulácie prebehnúť správne.

Ovocie: BM 86 je fyziologický aktivátor nasadzovania kvetov. Aktivuje cesty výživy stromov a biosyntézu kvetných hormónov. Zabezpečuje a optimalizuje nasadzovanie plodov a napomáha rozvoju ovocia. Preto sa mladé plody rýchlejšie rozvíjajú a dávajú jednotnejšiu úrodu.

Zelenina: BM 86 pôsobí ako aktivátor rastlinnej fyziológie:  aktivuje cesty výživy a biosyntézy kvetných hormónov. Zabezpečuje a optimalizuje nasadzovanie plodov a napomáha rozvoju plodov zeleniny. Preto sa mladé plody rýchlejšie rozvíjajú a dávajú jednotnejšiu úrodu.

Prepočet hektárovej dávky na dávku do 10 l vody, ktorú je potrebné naaplikovať na plochu 3 áre.

Dávka  (l/ha)

Dávka na 10 l vody

Pre záhradkárov

1 l/ha =

2 l/ha =

3 l/ha =

10 ml do 10 l vody

20 ml do 10 l vody

30 ml do 10 l vody

TANK MIX a opatrenia:

  • BM-86 je môže byť aplikovaný v tank-mix kombinácii s väčšinou prípravkov na ochranu rastlín, pokiaľ dodržíte nasledujúci postup: najskôr pripravte vodný roztok
  • BM-86  u a po dôkladnom  rozmiešaní pridajte vodný roztok druhého prípravku.
  • BM-86  môže byť aplikovaný v kombinácii s hnojivami.
  • BM-86 nemiešajte a neaplikujte v tank mixe s hnojivami na báze medi!!!
Bezpečnostné opatrenia

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci používajte ochranný odev, zásteru, ochranný štít na tvár resp. ochranné okuliare, respirátor, gumové rukavice a gumové topánky. Pri riedení postrekovej kvapaliny používajte zásteru z PVC alebo pogumovaného textilu.
Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť! Pri manipulácií zabráňte postriekaniu pokožky a vniknutiu prípravku do očí!
Postrek vykonávajte len za bezvetria alebo mierneho vánku a v tom prípade v smere po vetre od pracujúcich. Postrekom sa nesmú zasiahnuť susedné plodiny!
S vodou tvorí emulziu. Ak sa dostane do centra požiaru, požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, pieskom alebo zeminou. Vodu použite len vo forme jemného zahmľovania, a to len v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných, ani povrchové vody. Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

Po skončení práce neutralizujte zvyšky postrekovej kvapaliny prípravkom AGROCLEAN®, ktorým zároveň dokonale vyčistite postrekovacie zariadenie. Následne ho vypláchnite čistou vodou!

Prvá pomoc
Po požití: podajte 0,5 l vlažnej pitnej vody s niekoľkými tabletkami medicinálneho uhlia a vyvolajte zvracanie, ak postihnutý nie je v bezvedomí!
Po nadýchaní: dopravte postihnutého na čistý vzduch, rozopnite postihnutému na hrudníku odev, zabezpečte pokoj a teplo.
Po zasiahnutí očí: vyplachujte prúdom čistej vody po dobu 20 minút a vyhľadajte lekárske ošetrenie, ak začervenanie očí pretrváva.
Po zasiahnutí pokožky: zasiahnuté miesto umyte mydlom a teplou vodou.
Pri požití konzultovať s Toxikologickým informačným centrom v  Bratislave (číslo tel: 02-54 77 41 66).