Arysta

Prípravky do ekológie

Postrekový fungicíd vo forme suspenzného koncentrátu na ochranu viniča proti plesni sivej.

Výhody použitia
  • Povolený v integrovanej produkcii viniča
  • Ochranný a silne kuratívny účinok
  • Translaminárne a fumigačné účinky
  • Partí medzi najlepšie prípravky proti botrytíde
  • Aktívne pôsobí proti enzýmom botrytídy
Základné informácie

Použitie prípravku: Fungicíd

Zloženie: 400 g/l Pyrimethanil

Formulácia:Suspenzný koncentrát

Číslo autorizácie: 17-00062-AU

Pôsobenie prípravku: PYRUS 400 SC je kontaktný fungicíd proti plesni sivej na ochranu viniča s translaminárnym a fumigačným pôsobením. Prípravok pôsobí preventívne. Jeho mechanizmom účinku je inhibícia vylučovania enzýmov huby, ktoré sa podieľajú na vzniku a rozvoji infekcie rastlín. Tým inhibuje a prerušuje infekčný proces. Účinkuje i pri nižších teplotách, kde systémovo pôsobiace fungicídy zlyhávajú.

Balenie: 1 L

Autorizované použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha Ochranná doba Poznámka
vinič pleseň sivá 2 L 21  
Bezpečnostné opatrenia

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Osobné ochranné pracovné prostriedky pri príprave aplikačnej kvapaliny a pri aplikácii:

Ochrana dýchacích orgánov: nie je nutná

Ochrana rúk: gumové alebo plastové rukavice označené piktogramom chemické nebezpečenstvo

Ochrana očí a tváre: nie je nutná

Ochrana tela: celkový ochranný odev z textilného materiálu označený piktogramom „ochrana proti chemikáliám“

Dodatočná ochrana hlavy: nie je nutná

Dodatočná ochrana nôh: pracovná alebo ochranná obuv (gumové alebo plastové hodinky) (s ohľadom na prácu v poľnohospodárskom teréne)

Pri príprave postreku používajte aj gumovú zásteru z pogumovaného textilu.

Postrek vykonávajte len za bezvetria alebo mierneho vánku, v tom prípade v smere po vetre od ďalších osôb.

Počas práce a po nej, až do odloženia pracovného odevu a ďalších osobných ochranných pracovných prostriedkov a dôkladného umytia teplou vodou a mydlom nejedzte, nepite a nefajčite. Pri manipulácii zabráňte postriekaniu pokožky a vniknutiu prípravku do očí!

Pracovný odev a osobné ochranné pracovné pomôcky pred ďalším použitím vyperte, resp. očistite.

Prípravok PYRUS 400 SC nie je horľavý. Prípadný požiar sa hasí najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, eventuálne pieskom alebo zeminou. Vodu je možné použiť len výnimočne a to formou jemného zahmlovania, nikdy silným prúdom a len v tých prípadoch.