ARYSTA PLUS

Ako to funguje

Výsledky množstva štúdií poukazujú na fakt, že biostimulátor ATONIK podporuje procesy rastu a vývinu v rastlinných pletivách bez toho, aby menil ich prirodzené fungovanie. Namiesto regulácie procesov životného cyklu rastliny, ovplyvňujú rastlinný metabolizmus. ATONIK napomáha zvyšovať účinnosť fotosyntézy, zlepšuje hospodárenie rastlín s vodou a lepšie využívanie dostupnej vlhkosti, integritu bunkových stien, aktivitu enzýmov a cirkuláciu cytoplazmy. ATONIK obsahuje účinné látky na báze nitrofenolátov. Tieto napomáhajú rastline využiť a zvýšiť prirodzenú schopnosť regenerovať poškodené bunky. Zriedka sa stáva, že mráz vážne poškodí všetky bunky v generatívnych orgánoch. Šanca na úrodu spočíva len na tých kvetoch, ktoré prežili chlad a ktoré tak môžu byť stimulované na rýchlejšiu regeneráciu.

Použitie pred alebo po mraze

Zaujímavým faktom je, že ATONIK môže by použitý ako pred tak aj po mraze. Použitie pred mrazom pripravuje rastlinu a stimuluje prirodzené ochranné mechanizmy.

V praxi

Spoločnosť Arysta LifeScience odporúča na základe množstva skúseností aplikovať ATONIK čo najskôr po náhlom ochladení v počiatočných fázach kvitnutia. ATONIK je potrebné aplikovať s určitým časovým odstupom od poškodenia. V prvých hodinách po mrazovom strese rastlinné bunky nedokážu prijímať, transportovať ani spracovať žiadne látky, ktoré sú aplikované zvonku. ATONIK je potrebné aplikovať 12 hodín po poslednej noci bez mrazu v dávke 0,6 l. Po 3 – 5 dňoch je potrebné kontrolovať kvetné puky, nakoľko úroveň poškodenia závisí od toho ako hlboko poklesli teploty. Vo fenofáze zeleného puku dokážu tieto odloať poklesu teplôt do -6 až -8 °C, v prípade kvitnúceho stromu sú kvety nenávratne poškodené už pri poklese -3 až -4 °C. Ak sú kvetné puky poškodené len mierne je dobrou stratégiou aplikovať ATONIK delenou aplikáciou (zelený puk/ ružový puk/ plný kvet na konci kvitnutia) podľa fázy, v ktorej sa puk nachádzal pri mraze. Farmári, ktorí poznajú spoľahlivosť prípravku ATONIK a majú dobré skúsenosti po aplikácii prípravku ATONIK ho často využívajú ako prevetnívnu ochranu pri ohrození mrazom. Dávku 0,6 l/ha aplikujú 12 hodín pred očakávným mrazom.

Skúsenosti z roku 2011 z Poľska

V roku 2011 boli poľské sady vážne zasiahnuté studeným frontom na začiatku mája. Teploty poklesli pod -11 °C. Na pokusoch s regióne Grojec, kde sa testoval účinok prípravku ATONIK pozorovali významný rozdiel oproti neošetreným stromom. Ošetrenie bolo vykonané 2-3 Mája a 9 a 16-17 mája. Pri aplikácii boli jablone vo fenofáze ružového puku, prvé kvety prechádzali do plného kvetu. Hrušky a čerešne boli v plnom kvete. Aplikácia bola vykonaná 12 hodín pred očakávaným mrazom. Výsledkom tejto aplikácie bol menší júnový opad a stromy priniesli väčšie množstvo väčších plodov ako neošetrené stromy.

News Summary: 

ATONIK - ÚČINNÁ PROTIMRAZOVÁ OCHRANA A REGENERÁCIA PO POŠKODENÍ

Rast dopytu po biostimulátoroch

Jedným z najdôležitejších faktorov determinujúcich úrody ovocia v stredoeurópskom regióne sa stáva pomerne frekventovaný výskyt neskorých jarných mrazov. Riziko škôd spôsobených zimnými mrazmi je menej časté, ale vylúčiť ho nemožno. Aj tomto roku boli lokálne poškodené niektoré dreviny zimnými mrazmi (teploty až do -30°C). Väčšie územia však boli atakované jarnými mrazmi v čase, keď tohoročný nástup do vegetácie bol oproti priemeru skorší pre nadpriemerné marcové teploty. Meteorológovia varovali pred mrazmi a pestovatelia ovocia robili protimrazové opatrenia v záujme ochrany úrody. V závislosti na dostupnosti, technickej a finančnej náročnosti využíva ovocinárska prax rôzne spôsoby ochrany pred mrazom. Investične nákladné proti mrazové závlahy, letecká technika majú svoje limity a nie sú vždy dostupné. Preto sa častejšie využívajú iné, klasické metódy (zadymovanie, parafínové sviečky...) V poslednom období sa okrem „mechanickej“ proti mrazovej ochrane využíva možnosť ochrany zvýšením obranyschopnosti organizmu proti nepriaznivým vplyvom vonkajšieho prostredia, vrátane mrazov, prostredníctvom bio stimulačných látok. Bolo pozorované, že nitrofenoláty obsiahnuté v prípravku Atonik je možné popri výraznom regeneračnom pôsobení na stresované rastliny nepriaznivými vonkajšími faktormi využiť aj ako preventívny, proti stresový-proti mrazový prostriedok. Atonik sa tak ako biostimulátor overený praxou osvedčil aj v oblasti podpory založenia úrody v mrazom poškodzujúcich podmienkach.