Pomocný prostriedok v ochrane rastlín pre profesionálnych používateľov

Výhody použitia
  • ideálny partner pre všetky aplikácie pri ochrane rastlín
  • vysoký obsah trisiloxánov
  • ekonomicky najpriaznivejší pomer cena/výkon
  • vyššia efektívnosť vďaka zníženému množstvu potrebnej vody
  • znižuje úlet postrekovej kvapaliny
Summary/Passport

Použitie prípravku: Adjuvant
Organosilikónové zmáčadlo

Zloženie:
80 %, Polyalkyleneoxid heptamethyl trisiloxane
20 %, Allyloxypolyethyleneglycol

Formulácia: Kvapalný koncentrát pre riedenie vodou

Číslo autorizácie: 13-20-1348

Pôsobenie prípravku: Organosilikónové zmáčadlo Silwet Star je neiónová pomocná látka na zlepšenie pokryvnosti ošetrených častí rastlín postrekovou kvapalinou. Zvyšuje zmáčavosť a priľnavosť postrekovej kvapaliny a umožňuje jej lepšiu distribúciu aj na tie časti rastlín, ktoré nie sú pri aplikácii priamo zasiahnuté. Významne znižuje povrchové napätie kvapalín a preto je možné dosiahnuť kvalitné ošetrenie i na rastlinách, ktorých povrch neumožňuje rovnomerné rozprestretie postrekovej kvapaliny. Zvyšuje odolnosť proti zmytiu dažďom, stabilizuje účinok pesticídov a umožňuje znížiť množstvo postrekovej kvapaliny na jednotku plochy. Má zníženú penivosť a bod tuhnutia.

Balenie: 1 L

Registered Use
Plodina Účel použitia Dávka/t Poznámky

Všetky plodiny, orná pôda (pred sejbou a sadením; na strnisko), príprava pôdy, pred zalesnením, nepoľnohospodárska pôda, železnica

Zlepšenie zmáčavosti postrekových kvapalín

0,01 – 0,15 % (max. 0,3l/ha, zvyčajne 0,1 l/ha)

S fungicídmi, insekticídmi, akaricídmi, herbicídmi a desikantami, bez zníženia základnej dávky pesticídu. Letecká aplikácia je povolená.

Directions of Use

V dostatočnom časovom odstupe pred ošetrením sa odporúča vykonať skúšku fytotoxicity na malej časti porastu alebo niekoľkých rastlinách za podmienok, ktoré je možné očakávať pri použití testovanej zmesi.

Silwet Star sa používa s fungicídmi, insekticídmi, akaricídmi, herbicídmi alebo desikantami v koncentráciách 0,01 – 0,15 % v aplikačnej kvapaline v závislosti na jej množstve na 1 ha. Najvyššia prípustná koncentrácia je 0,15 % v aplikačnej kvapaline a dávka nesmie prekročiť 0,3 l na 1 ha. Zvyčajne sa používa dávka 0,1 l Silwetu Star na hektár. Aplikácia fungicídu, insekticídu, herbicídu alebo desikantu sa riadi rozsahom platnej registrácie.

Ochranná lehota a podmienky použitia sa riadia podľa použitého fungicídu, insekticídu, akaricídu, herbicídu alebo desikantu ku ktorému sa Silwet Star pridáva.

Silwet Star je určený k aplikácii s fungicídmi, insekticídmi, akaricídmi, herbicídmi alebo desikantami do všetkých indikácií. Pri aplikácii nesmú byť zasiahnuté iné porasty v okolí ošetrovanej plochy.

Safety

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci s prípravkom je nutné používať osobné ochranné pomôcky. Protichemický ochranný odev z tkaného materiálu, gumové rukavice, pracovnú obuv alebo čižmy. Poškodené ochranné pomôcky (napr. pretrhnuté rukavice) je potrebné urýchlene vymeniť.

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku (do 2 m.s-1), a v tom prípade v smere po vetre od pracujúcich. Prípravok aplikujte tak, aby nezasiahol susedné plodiny. Nepostrekujte miesta, kde to nie je indikované. Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené jesť, piť a fajčiť! Pokiaľ nie je používaný ochranný odev pre jedno použitie, potom pracovný/ochranný odev  a ochranné pomôcky pred ďalším použitím vyperte resp. očistite (tie OOP, ktoré nie je možné prať, dôkladne očistite/umyte aspoň teplou vodou a mydlom/pracím práškom). U textilných prostriedkov sa pri ich praní/ošetrovaní/čistení riaďte piktogrammi/symbolmi, umiestnenými zvyčajne priamo na výrobku. Pri príprave aplikačnej kvapaliny ani pri postrekovaní nepoužívajte kontaktné šošovky.

Ochranné pomôcky pri aplikácii sa riadia prípravkom, ku ktorému sa Silwet Star pridáva. Pokiaľ sa ochranné prostriedky predpísané u pomocnej látky Silwet Star líšia od ochranných prostriedkov pre iný spoločný prípravok v tank-mixu zmesi, použijú sa ochranné prostriedky podľa rizikovejšieho prípravku.