Kombinované moridlo vo forme stabilnej suspenzie na morenie osiva proti hubovým chorobám.

Výhody použitia
  • Najlepšie hodnotenie medzi moridlami
  • Svetový líder v morení osív
  • Posilnenie skorého rastu, preukazný pozitívny efekt na skoré vzchádzanie rastlín
  • Mimoriadne bezpečný pre osivo
  • Dokázané široké spektrum účinnosti proti chorobám celého radu rastlín
  • Vynikajúca ochrana proti Microdochium nivale, Fusarium spp. a Tilletia tritici (predtým T. caries)
  • Chráni viac ako 30 druhov rastlín, vrátane pšenice, jačmeňa, kukurice, strukovín, bavlny a ryže
Summary/Passport

Použitie prípravku: Moridlo

Zloženie:
200 g/l Carboxin
200 g/l Thiram

Formulácia: FS – moridlo vo forme stabilnej suspenzie

Číslo autorizácie: 16-01-1789

Pôsobenie prípravku: Systémový a kontaktný fungicíd inhibujúci klíčenie spór a blokujúci rast mycélia hubových patogénov. Účinná látka carboxin pôsobí systémovo, eradikatívne a preventívne. Patrí do skupiny SDHI fungicídov. Carboxin narušuje dýchanie húb inhibíciou enzýmu sukcinát-dehydrogenázy, čo negatívne ovplyvňuje klíčenie spor, rast mycélia a sporuláciu.
Účinná látka thiram je viacbodovo pôsobiaci kontaktný fungicíd zo skupiny dithiokarbamátov.
Anióny dithiokarbamátov ovplyvňujú účinok niektorých enzýmov, ktoré obsahujú kovy alebo SH skupiny. Reaguje s niektorými zlúčeninami rastlín, čo negatívne ovplyvňuje metabolizmus húb.

Balenie: 20 L, 200 L a 1000 L

Registered Use
Plodina Účel použitia Dávka/t Ochranná
doba
Poznámka

pšenica ozimná,
pšenica jarná

mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká

2,5 l

AT

 

jačmeň jarný,
jačmeň ozimný

prašná sneť jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa

2,5 l

AT

-

raž ozimná, tritikale, pšenica ozimná

pleseň snežná

3 l

AT

 

ovos

prašná sneť ovsová

2,5 l

AT

 

Directions of Use

Technologický postup morenia

Nanášanie na osivo sa musí vykonávať výlučne v profesionálnych zariadeniach na ošetrenie osiva (moričky osív). Tieto zariadenia musia používať najlepšie dostupné techniky, aby sa vylúčilo uvoľnenie prachu počas aplikácie, prepravy a skladovania.

VITAVAX ROYAL je použiteľný vo všetkých typoch moričiek pre použitie tekutých prípravkov a nastavených pre správne dávkovanie.

Spoločná aplikácia prípravku VITAVAX ROYAL s 3 litrami vody na tonu osiva zlepšuje pokryvnosť osiva prípravkom VITAVAX ROYAL.

Safety

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci s prípravkom v uzavretých priestoroch používajte ochranný pracovný oblek, tvárový štít alebo ochranné okuliare, zásteru z pogumovaného textilu, respirátor, gumové rukavice a gumovú obuv.

Pri manipulácii zabráňte styku s pokožkou, vniknutiu prípravku do očí, nejedzte, nepite, nefajčite a nevdychujte výpary prípravku.

Po skončení práce dôkladne očistite moriace zariadenie a opláchnite čistou vodou. Dôkladne si umyte ruky a všetky ostatné nekryté časti tela teplou vodou a mydlom. Pred každým jedlom, pitím alebo fajčením si dôkladne umyte ruky a tvár teplou vodou a mydlom. Vymeňte znečistený odev a vyčistite ochranné pomôcky, vrátane vnútra rukavíc.

Prípravok vzhľadom na obsah TMTD potenciuje účinok alkoholu a preto minimálne 24 hodín  pred a po práci s prípravkom je zakázaná.

Prípravok je horľavinou IV. Triedy. Prípadný požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, pieskom alebo zeminou. Vodu použite len vo forme jemného zahmľovania, a to len v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných ani povrchových vôd.

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!