Postrekový insekticídny prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov vo forme emulgovateľného koncentrátu.

Výhody použitia
  • Dobre známy insekticíd s “knock-down“ efektom
  • Repelentný účinok, dezorientácia
  • Spomalenie žeru
  • Účinnosť na široké spektrum hmyzu
  • Reziduálny účinok
  • Nízke náklady na ha
Summary/Passport

Použitie prípravku: Insekticíd

Zloženie: 250 g/l Cypermethrin

Formulácia: Emulzný koncentrát

Číslo autorizácie: 06-05-0843

Pôsobenie prípravku: CYPERKILL 25 EC je insekticídny prípravok zo skupiny syntetických pyretroidov, s kontaktným účinkom. Nepôsobí systémovo, je neprchavý a vo vode takmer nerozpustný.

Balenie: 1 a 5 L

Registered Use
Plodina Účel použitia Dávka/ha
Koncentrácia
Ochranná
doba
Poznámka

hrach

voška hrachová

0,02 l *

14 dní

 

repka ozimná,
repka jarná

blyskáčik repkový

        0,1 l

AT

 

Obilniny

vošky, kohútik modrý, kohútik pestrý, byľomor sedlový

       0,1 l

AT

 

*táto dávka v hrachu je oficiálne autorizovaná a nachádza sa aj v Zozname povolených prípravkov. Ospravedlňujeme sa pestovateľovi za nesprávnu registráciu. Dávka 0,02 l/ha je natoľko poddimenzovaná, že nemôžeme zaručiť účinnosť pri takomto použití proti voške hrachovej.

Directions of Use

Pokyny pre aplikáciu:

Odporúčame vykonávať ošetrenia najmä večer, keď poklesne teplota a intenzita slnečného svitu.

HRACH – začnite ošetrovať v čase, keď výskyt škodlivého činiteľa dosiahol prah škodlivosti (3-5 vošiek na 1 rastlinu), max. 1 aplikácia

REPKA – ošetrenie vykonajte v čase pred kvitnutím, pri výskyte 2-3 chrobákov na súkvetie, do rastového štádia plodiny BBCH 60 prvé kvety otvorené, max. 1 aplikácia.

OBILNINY – kohútiky ošetrujte – v čase liahnutia lariev, vošky ošetrujte – na začiatku výskytu, byľomor sedlový – ošetrujte týždeň po vrchole náletu škodcu (na lepových doskách Mörickeho miskách), do rastového štádia plodiny BBCH 60 do začiatku kvitnutia, max. 1 aplikácia.

Safety

BEZPEČNOSTNÉ  OPATRENIA:

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci používajte ochranný pracovný ochranný odev, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri príprave postreku používajte gumovú zásteru z pogumovaného textilu. Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť! Pri manipulácii zabráňte postriekaniu pokožky a vniknutiu prípravku do očí!

Postrek vykonávajte len za bezvetria alebo mierneho vánku a v tom prípade v smere po vetre od pracujúcich. Postrekom sa nesmú zasiahnuť susedné plodiny!