Postrekový selektívny herbicíd – graminicíd vo forme emulzného koncentrátu, určený na postemergentnú aplikáciu proti trávovitým burinám v dvojklíčnolistových poľnohospodárskych plodinách.

Výhody použitia
  • Jeden z posledných graminicídov so „starou registráciou“
  • Použitie viackrát za sezónu
  • Najširšia registrácia
Summary/Passport

Použitie prípravku: Postrekový selektívny herbicíd - graminicíd

Zloženie: 100 g/l Quizalofop-P-ethyl

Formulácia: EC (emulzný koncentrát)

Číslo autorizácie: 15-11-1524

Pôsobenie prípravku: Systémový herbicíd, ktorého účinná látka je prijímaná povrchom listov a následne rozvádzaná do celej rastliny, vrátane koreňovej sústavy. Účinná látka bráni tvorbe mastných kyselín a fosfolipidov, ktoré sú zložkou bunkových stien rastlín. Najskôr odumierajú delivé pletivá burín, listy, korene a stonky nekrotizujú od vrcholov.

Balenie: 1 L

Registered Use
Plodina Účel použitia Dávka/ha Ochr. doba (dni) Poznámka

repa cukrová repa kŕmna

jednoročné trávy

0,5 – 0,75 l

AT

 

 

 

dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy

 

T1: (1 l)

(TM)* Betanal Expert, DA**

T2: 0,5 l + (1,25 l)

T3: 0,5 l + (1,5 l)

T1: (1 l)

(TM)* Betanal Expert, DA**

T2: (1,25)

T3: 0,5 - 0,75 l + (1,5 l)

pýr

1 -1,25 l

 

0,7 l (2x)

DA**

repka ozimná

výmrv obilnín

0,3 – 0,4 l

90

 

skorá jeseň

jednoročné trávy
a výmrv obilnín

0,5 – 0,75 l

 

pýr

1- 1,5 l

 

repka jarná

jednoročné trávy
pýr

0,5 – 0,75 l
1 – 1,5 l

90

 

zemiak

jednoročné trávy
pýr

0,5 – 0,75 l
1,0

45

 

slnečnica

jednoročné trávy
pýr

0,5 – 0,75 l
1,0 – 1,5 l

90

 

ľan

jednoročné trávy
pýr

0,5 – 0,75 l
1,0 – 1,5 l

90

 

bôb, hrach, fazuľa, šošovica

jednoročné trávy
pýr

0,5 – 0,75 l
1,0 – 1,5 l

42

 

sója

jednoročné trávy
pýr

0,5 – 0,75 l
1,0 – 1,5 l

AT

 

rajčiak

jednoročné trávy
pýr

0,5 – 0,75 l
1,0 – 1,5 l

40

výsev, výsadba

mrkva petržlen

jednoročné trávy
pýr

0,5 – 0,75 l
1,5 l

40

semenné porasty

kostrava červená

trávovité buriny

0,5 l

AT

semenné porasty

mak

jednoročné trávy
pýr

0,5 – 0,75 l
1,0 – 1,5 l

AT

 

* (TM) = tank-mix
**DA = delená aplikácia

Spektrum účinnosti

Citlivé buriny: Moháre, cirok alepský, ježatka kuria, mätonoh mnohokvetý, mätonoh trváci, metlička obyčajná, ovos hluchý, prstnatec obyčajný, prstovka krvavá, psiarka roľná, pýr plazivý, výmrv obilnín.
Odolné buriny: dvojklíčnolistové buriny.

Directions of Use

Pokyny pre aplikáciu:

Dávka vody: 200 – 400 l/ha
Maximálny počet ošetrení: 1x za vegetačné obdobie
Maximálny počet ošetrení: pre repu cukrovú a repu kŕmnu 1-2x, celková dávka prípravku nesmie prekročiť 1,25  l.ha-1.

Prípravkom TARGA® 10 EC ošetrujte v dobe plného rastu trávovitých burín, keď je väčšina z nich v štádiu 2 listov až do konca odnožovania (BBCH 12-29). Dávku prípravku voľte podľa rastového štádia burín. Ak je väčšina tráv v štádiu odnožovania, zvoľte vyššiu dávku z povoleného rozpätia dávkovania. Úspech aplikácie je závislý na kvalite ošetrenia. Neaplikujte ak je teplota pod +10 °C.  Delenú aplikáciu proti pýru možno použiť na pozemkoch, kde bola urobená kvalitná príprava pôdy a podzemné časti pýru sú krátke (2-3 očká). Prvá aplikácia od 2-3 listov pýru, druhá na novo vzídené poplazy.

Účinok sa prejaví po 7 – 14 dňoch, v nepriaznivých podmienkach (sucho, chlad) najneskôr do 21 dní. Za suchých podmienok a vysokých teplôt a v neskorých rastových štádiách burín (odnožovanie) odporúčame použiť hornú hranicu dávky vody. K prípravku nie je potrebné pridávať zmáčadlo, už ho obsahuje.

Safety

BEZPEČNOSTNÉ  OPATRENIA:

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie. Pri práci používajte pracovný ochranný odev, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri príprave postreku používajte gumovú zásteru z pogumovaného textilu.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť ani fajčiť. Pri manipulácii zabráňte postriekaniu pokožky a vniknutiu prípravku do očí.

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku a v tom prípade v smere po vetre od pracujúcich.