Postrekový pasívny pomocný prostriedok vo forme emulzie typu olej vo vode (EW) určený na obmedzenie strát pred a pri zbere a ochrane zrna obilnín a udržaniu jeho kvalitatívnych ukazovateľov.+

Výhody použitia
  • Zdokonalená technológia lepenia šešúľ repky
  • Rýchly účinok
  • Najdlhší čas zalepenia šešúľ
  • Silné obmedzenie rozvoja černí
Summary/Passport

Použitie prípravku: Postrekový pasívny pomocný prostriedok určený na obmedzenie strát pred a pri zbere a udržaniu kvalitatívnych ukazovateľov zrna.

Zloženie: 455,5 g/l karboxylovaný styrén butadién kopolymér

Formulácia: Emulzia typu olej vo vode

Číslo autorizácie: 14-20-1415

Pôsobenie prípravku: ELASTIQ ULTRA je určený k obmedzeniu predzberových a zberových strát. Po aplikácii tvorí na povrchu ošetrených rastlín tenkú polymérnu vrstvu, ktorá na vzduchu rýchlo zasychá a vytvára trvale elastickú polopriepustnú membránu. Tá umožňuje vysychanie šešúľ a strukov, súčasne zamedzuje spätnému prenikaniu vody do pletív. ELASTIQ Ultra obmedzuje praskanie šešúľ a strukov a vypadávanie semien, a tým znižuje predzberové a zberové straty.
Pri použití v obilninách ELASTIQ ULTRA vytvára na klasoch trvalo elastickú polopriepustnú membránu, ktorá počas nepriaznivých podmienok zabraňuje prenikaniu vody do klasov a zrna v období dozrievania porastu pred zberom. Tým znižuje pravdepodobnosť napadnutia klasov hubovými chorobami, udržuje porast v optimálnom stave pred zberom a najmä priamo pozitívne ovplyvňuje kvalitatívne ukazovatele zrna pre spracovateľský priemysel vrátane pádového čísla a aj následného klíčivého potenciálu zberaného zrna.

Balenie: 1 a 5 L

Registered Use
Plodina Účel použitia Dávka/ha
Koncentrácia
Ochranná
doba
Poznámka

hrach, repka olejná, mak siaty, bôb, lupina biela, facélia vratičolistá

obmedzenie strát pri zbere

0,8 – 1,0 l

AT

pozemne aj letecky

trávy

obmedzenie strát pri zbere

0,8 – 1,0 l

AT

pozemne aj letecky

obilniny

obmedzenie nepriaznivého vplyvu počasia (zrážok) na klasy obilnín  počas dozrievania

1,0

AT

pozemne aj letecky

Directions of Use

Pomocný prostriedok možno použiť max 1x v plodine.

Dávka vody: pozemná aplikácia: 200-500 l/ha, obilniny 100-200 l/ha
letecká aplikácia: 70-90 l/ha

Termín aplikácie: v BBCH 80 - 88, asi 3-4 týždne pred zberom úrody; obilniny od BBCH 87 (žltá zrelosť).
ELASTIQ ULTRA je možné použiť v tank-mix zmesi s desikantami a prípravkami na báze glyfosátu v súlade s návodmi na ich použitie.

Spôsob aplikácie: Pomocný prostriedok sa aplikuje pozemne alebo letecky.

Spresnenie podmienok aplikácie:

Šešule by v dobe aplikácie mali byť svetlo zelenej farby, pružné a možno ich ohnúť do tvaru písmena „U“ alebo „V“ bez toho,  aby došlo k ich prasknutiu. U hrachu je najvhodnejší termín v čase, keď semená začínajú horknúť.

U hustých porastov použite vyššiu dávku aplikácie uvedeného rozpätia.

ELASTIQ ULTRA je možné použiť na ošetrenie nezaburinených porastov. U zaburinených porastov je možné ELASTIQ ULTRA kombinovať v dávke 0,5 l/ha s desikantami a s prípravkami na báze glyfosátu, avšak vždy v súlade s návodom na použitie na schválenej etikete príslušného prípravku a v súlade s rozsahom ich platnej registrácie.

Safety

Pri práci s pomocným prostriedkom je nutné používať schválené osobné ochranné pracovné pomôcky (OOPP): celkový pracovný / ochranný odev z textilného materiálu napr. podľa STN EN 14605 + A1 alebo podľa STN EN 13034 + A1, popr. podľa STN EN ISO 13982-1 alebo iný ochranný odev označený piktogramom "ochrana proti chemikáliám" podľa STN EN 340., gumové alebo plastové rukavice označené piktogramom pre chemické nebezpečenstvo podľa STN EN 420 + A1 s uvedeným kódom podľa prílohy A k STN EN 374-1, pracovná alebo ochranná obuv (napr. gumové alebo plastové čižmy) podľa STN EN ISO 20346 alebo STN EN ISO 20347 (s ohľadom na prácu v poľnohospodárskom teréne).

Po zmiešaní pomocného prostriedku na ochranu rastlín s prípravkami na ochranu rastlín sa použitie OOPP riadi nebezpečnými vlastnosťami týchto prípravkov.
Aplikácia sa smie robiť len za bezvetria alebo mierneho vánku tak, aby obsluha nebola zasiahnutá aplikačnou kvapalinou. Opätovný vstup na ošetrený pozemok je možný až po zaschnutí. Pri práci a po nej, až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom, nie je dovolené jesť, piť a fajčiť!

Pokiaľ nie je používaný ochranný odev pre jedno použitie, potom pracovný / ochranný odev a OOPP pred ďalším použitím vyperte, resp. očistite (tie OOPP, ktoré nemožno prať, dôkladne očistite / umyte aspoň teplou vodou a mydlom / pracím práškom).

Pri príprave aplikačnej kvapaliny ani pri vykonávaní postreku nepoužívajte kontaktné šošovky.