Podmienky používania

Vstupom na webovú stránku a jej používaním potvrdzujete, že ste si prečítali a prijali podmienky jej používania. Ak s týmito podmienkami používania alebo akoukoľvek ich časťou nesúhlasíte, nemali by ste túto webovú stránku ďalej používať. Spoločnosť Arysta LifeScience Limited (ďalej len spoločnosť „Arysta“) môže tieto podmienky použitia kedykoľvek zmeniť. Používaním tejto webovej stránky (alebo iných webových stránok spoločnosti Arysta) po akejkoľvek zmene preukazujete súhlas s prijatím zmenených podmienok použitia. Na všetky zmeny, ktoré sa dotknú podmienok používania, upozorníme, ale odporúčame vám podmienky použitia pravidelne kontrolovať. Ak s akoukoľvek zmenou podmienok používania nesúhlasíte, webové stránky spoločnosti Arysta prestaňte ihneď používať.

1. Presnosť obsahu

Spoločnosť Arysta vynakladá všetko úsilie, aby bol obsah webovej stránky presný a aktuálny, ale (výslovne ani implicitne alebo inak) neručí za spoľahlivosť, presnosť a úplnosť informácií, ktoré sa na webovej stránke objavia. Spoločnosť Arysta môže obsah z webovej stránky podľa vlastného uváženia odstrániť, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky informácie ponúkané v súvislosti s užívaním alebo účinnosťou konkrétnych produktov majú aj napriek tomu, že vychádzajú z vedeckých dôkazov, všeobecnú povahu. V prípade pochybností si vždy prečítajte etiketu a poraďte sa s odborníkmi. Ak sa rozhodnete na takéto informácie spoľahnúť, robíte tak výhradne na vlastné nebezpečenstvo a spoločnosť Arysta nebude zodpovedná za výsledok (s prihliadnutím na platné zákony a predpisy).

2. Duševné vlastníctvo

Beriete na vedomie a súhlasíte, že všetky autorské práva, ochranné známky a iné práva duševného vlastníctva v obsahu webovej stránky, softvéru a všetkých HTML a iných kódov uvedených na tejto webovej stránke sú po celý čas vo vlastníctve spoločnosti Arysta a/alebo jej poskytovateľov licencií a sú chránené autorskými právami a ďalšími zákonnými ustanoveniami a medzinárodnými zmluvami. Akákoľvek iná obchodná známka je majetkom príslušných vlastníkov. Užívatelia nesmú bez predchádzajúceho písomného povolenia od spoločnosti Arysta meniť, kopírovať, distribuovať, prenášať, zobrazovať, šíriť, reprodukovať, publikovať, komerčne využívať, prevádzať alebo predávať akýkoľvek materiál, ktorý môže byť na webovej stránke zverejnený, ani naň udeľovať licencie a vytvárať z neho odvodené diela. Webová stránka a jej obsah sú chránené autorským právom a pokiaľ nie je uvedené inak, autorské práva vlastní spoločnosť Arysta. Bez obmedzenia vyššie uvedeného ustanovenia je výslovne zakázané kopírovať vyššie uvedené materiály na akýkoľvek iný server alebo miesto s cieľom ich zverejnenia, reprodukcie alebo distribúcie. Všeobecne platí, že ochranné známky, ktoré sa objavujú na webovej stránke sú buď vo vlastníctve spoločnosti Arysta, alebo má spoločnosť Arysta od vlastníka ochrannej známky povolenie na obmedzené použitie ochrannej známky na webovej stránke. Všetky ostatné ochranné známky tretích strán sú vlastníctvom ich príslušných vlastníkov.

Ak si želáte získať povolenie používať niektorú z ochranných známok alebo iné materiály, ktoré sú uvedené na webovej stránke, kontaktujte nás,. prosím. Spoločnosť Arysta nenesie zodpovednosť za žiadosť tretích strán o dodatočné povolenie potrebné na použitie ochranných známok, ktoré nie sú vo vlastníctve spoločnosti Arysta alebo na použitie ktorých spoločnosť Arysta nemá povolenie.

3. Zákaz komerčného použitia obsahu webovej stránky

Materiál, ktorý je uvedený na webovej stránke, môžete použiť len za predpokladu výslovného súhlasu od spoločnosti Arysta alebo jej poskytovateľov licencií a partnerov. Táto webová stránka má za cieľ poskytnúť informácie týkajúce sa nejasností v súvislosti s výrobkami spoločnosti Arysta a je určená len na osobné a nekomerčné použitie. Užívatelia nesmú túto webovú stránku alebo niektorý z materiálov uvedených na webovej stránke použiť na iné komerčné účely, okrem iného ani na reklamu alebo na propagáciu či na vytvorenie aktivity na iných webových stránkach.

4. Používanie odkazov

Spoločnosť Arysta môže na tejto webovej stránke kedykoľvek zverejniť odkazy na iné webové stránky alebo zdroje prevádzkované inými stranami, ako je spoločnosť Arysta. Tieto odkazy sú poskytované pre pohodlie užívateľov a spoločnosť Arysta nezodpovedá za dostupnosť takýchto externých webových stránok alebo zdrojov, neschvaľuje ani nepreberá zodpovednosť za ich obsah a nijako nezodpovedá ani za kontrolu zásad ochrany osobných údajov (ak existujú) prevádzkovateľov externých webových stránok. Pred vstupom alebo využitím týchto externých webových stránok vám odporúčame, aby ste si skontrolovali podmienky použitia a zásady ochrany osobných údajov. Ak si želáte vytvoriť hypertextový odkaz na túto webovú stránku alebo akékoľvek iné webové stránky v prevádzke a údržbe spoločnosti Arysta, prosím, kontaktujte nás.. Spoločnosť Arysta je všeobecne otvorená odkazom na jej webové stránky. Použitím odkazu však súhlasíte, že spoločnosť Arysta môže požiadať o jeho odstránenie, ak je podľa jej vlastného názoru akýkoľvek aspekt prepojenej webovej stránky, jej obsah alebo akákoľvek iná záležitosť týkajúca sa odkazu pre spoločnosť Arysta nevhodná.

5. Obmedzenie zodpovednosti

Internet je vo svojej povahe nespoľahlivým médiom. V dôsledku toho akceptujete, že je vám táto webová stránka k dispozícii v stave, v akom je, a keď je dostupná. Spoločnosť Arysta prijíma všetky primerané opatrenia, aby zabezpečila riadne fungovanie webovej stránky za všetkých okolností, ale neručí, že táto webová stránka nebude prerušená, včasná, bezpečná alebo bezchybná, že opraví prípadné chyby alebo že táto internetová stránka, alebo server, vďaka ktorému je k dispozícii, neobsahujú softvérové vírusy, chyby alebo iné problémy.

Prijatím týchto podmienok používania akceptujete, že vám spoločnosť Arysta nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, ktorú môžete utrpieť v dôsledku návštevy tejto webovej stránky alebo v dôsledku použitia informácií dostupných na tejto webovej stránke. Na ochranu proti strate alebo poškodeniu musíte prijať vlastné bezpečnostné opatrenia (okrem iného odporúčame aj inštaláciu zodpovedajúcich ochranných opatrení na ochranu proti softvérovým vírusom a uchovanie aktuálnych kópií všetkých dát).