Zásady ochrany osobných údajov

Vaše súkromie je pre nás dôležité. Spoločnosť Arysta LifeScience Limited (ďalej len spoločnosť „Arysta“) vie, že vám záleží na tom, ako sú vaše údaje používané a zdieľané, a preto dbáme o to, aby bola každá takáto informácia, ktorú preberáme do nášho vlastníctva, riadne zabezpečená. Tieto zásady ochrany súkromia stanovujú kroky, ktoré sme prijali, aby boli všetky informácie, ktoré nám poskytnete, uchovávané v bezpečí a v utajenosti a použili sa len na účely, pre ktoré boli poskytnuté.

Osobné informácie

Jediné osobné informácie, ktoré zhromažďujeme, sú osobné údaje, ktoré nám poskytnete, ak sa u nás z akéhokoľvek dôvodu zaregistrujete alebo keď s nami komunikujete prostredníctvom našej webovej stránky. Kedykoľvek vám na požiadanie poskytneme kópiu všetkých osobných informácií, ktoré o vás vedieme.

Uvedené spracovanie sa riadi francúzskym zákonom č. 78-17 o spracovaní údajov a o ochrane súkromia zo dňa 6.1.1978.

Účely, na ktoré môžu byť použité osobné údaje

Ak nám poskytnete osobné údaje, budú použité výlučne na tieto účely:

  • Na poskytnutie informácií alebo služieb, o ktoré ste nás požiadali.
  • Aby sme vás informovali o veciach, ktoré vás môžu zaujímať.
  • Z dôvodu internej kontroly.
  • Na zlepšenie obsahu webovej stránky.
  • Na prispôsobenie obsahu a/alebo rozvrhnutia webovej stránky pre každého užívateľa.
  • Aby sme užívateľa mohli informovať o aktualizáciách webovej stránky.
  • Aby sme mohli zostavovať a zverejňovať štatistiky o našich užívateľoch a ich preferenciách.
  • Na podporu riadenia aplikácie spoločnosti Arysta a kariérnych možností.

Vaše osobné údaje nie sú spracovávané spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s účelom opísaným vyššie alebo v zberných formulároch. Sú uložené len na dobu potrebnú na splnenie týchto účelov.

Tieto štatistiky sú však anonymné a neidentifikujú jednotlivých užívateľov.

Vaše práva

Na základe ustanovení francúzskeho zákona zo dňa 6.1.1978 máte právo na prístup k vašim osobným údajom, na ich žiadosť, zmenu, opravu alebo vymazanie. Osobné údaje vám môžu byť sprístupnené v použiteľnom formáte. Môžete tiež namietať proti spracovaniu a obehu vašich osobných údajov. Spoločnosť Arysta si vyhradzuje právo odmietnuť akúkoľvek žiadosť, ktorú považuje za nevhodnú. V súlade s platnými stanovami máte právo na oficiálny súhlas s agitačným predajom prostredníctvom e-mailu, faxu alebo automatického volajúceho.

Ak si prajete tieto práva uplatniť alebo získať ďalšie informácie, pošlite svoju žiadosť na adresu europe@arysta.com

Zverejnenie

Bez vášho súhlasu nepostúpime žiadnu z vašich osobných informácií žiadnej tretej strane, okrem členov spoločnosti Arysta alebo jej zmluvných zástupcov.

Marketing a reklama

Na webových stránkach arystalifescience.com nebudú zverejnené žiadne propagačné ponuky alebo reklamy a spoločnosť Arysta nikdy vaše osobné kontaktné informácie nedá a nepredá tretím stranám, nevymení ich ani ich nebude inak s tretími stranami zdieľať pre reklamné alebo marketingové účely.

Doplňujúce formuláre a e-maily

Ak sa na nás obrátite so žiadosťou o ďalšie služby a informácie alebo v snahe vyriešiť reklamácie, alebo získať odpoveď na prípadné nejasnosti, môžeme vás požiadať o poskytnutie ďalších informácií.

Ochrana informácií

Na ochranu zverených údajov pred neoprávneným prístupom, nevhodným použitím, zmenou, nezákonným alebo náhodným zničením, prípadne náhodnou stratou, sme zaviedli technológiu ochranných opatrení, bezpečnostné zásady a ďalšie opatrenia. Vaše údaje chránime aj tak, že sme všetkých našich zamestnancov a iné osoby, ktoré majú prístup k vašim údajom alebo sa zapájajú do ich spracovania, zmluvne zaviazali k rešpektovaniu dôverného charakteru týchto údajov.

Zmeny zásad ochrany osobných údajov

Ak sa rozhodneme zmeniť naše zásady ochrany osobných údajov, zverejníme ich priamo na tejto webovej stránke. Ak však pôjde o významné zmeny v spôsobe, akým používame vaše osobné údaje, budeme sa najskôr usilovať získať váš súhlas.