Akaricídy

Insekticíd/akaricíd vo forme suspenzného koncentrátu (SC) na ošetrenie okrasných rastlín a škôlok okrasných drevín proti roztočcom a moliciam.

Summary/Passport

Použitie prípravku: Insekticíd/Akaricíd

Zloženie: 100 g/l Pyridaben

Formulácia: Kvapalný suspenzný koncentrát pre riedenie vodou

Číslo autorizácie: 15-05-1663

Pôsobenie prípravku: Prípravok SANMITE 10 SC pôsobí kontaktne. Roztočcov - dospelých, nymfy, larvy a letné vajíčka likviduje ako dotykový a požerový jed. Účinkuje aj na vajíčka a larvy molíc.

Balenie: 0,5 kg

Registered Use
Plodina Účel použitia Dávka/ha Ochranná doba Poznámka

Okrasné rastliny

roztočce, molice

2 l

AT

použitie v skleníkoch

Okrasné dreviny

roztočce, molice

1,4 l

AT

škôlky, použitie v skleníkoch

Directions of Use

Prípravok SANMITE 10 SC aplikujte pri objavení sa škodcov vo fáze prvých listov až do plnej zrelosti (BBCH 11 – 89). Dávka vody je 500-1400 l/ha (okrasné rastliny) a 500-1000 l/ha (škôlky okrasných drevín), dávku vody je treba voliť v závislosti na type postrekovača a stave kultúry tak, aby bolo dosiahnuté dokonalé pokrytie rastlín aplikačným roztokom.

Maximálny počet ošetrení: 1x za vegetačné obdobie.

Safety

Pri práci používajte pracovný ochranný odev, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumová obuv. Pri príprave postreku používajte gumovú zásteru z pogumovaného textilu.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť.

Ak sa dostane do centra požiaru, požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom, alebo zeminou. Vodou len vo forme jemnej hmly, a to len v takých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje podzemných a ani recipienty povrchových vôd

Dôležité upozornenie!
Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dôjsť k vzniku toxických splodín!