Fungicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou určený na ochranu zemiakov, pšenice, rajčiakov a uhoriek proti hubovým chorobám.

Výhody použitia
  • Nenahraditeľná fungicídna účinná látka v obilninách
  • Účinnosť proti rezistetným kmeňom septorie pšeničnej
  • Mimoriadna preventívna účinnosť proti ramulárii
  • Výrazné obmedzenie výskytu fyziologických škvŕn
Summary/Passport

Použitie prípravku: kontaktný fungicíd

Zloženie: 500 g/l Chlorothalonil

Formulácia: Suspenzný koncentrát

Číslo autorizácie: 13-02-1314

Pôsobenie prípravku: BANKO 500 SC je kontaktný fungicíd, patrí do chemickej skupiny phthalonitrilov, ktoré sa vyznačujú viacpolohovou kontaktnou účinnosťou. Účinná látka chlorothalonil bráni klíčeniu spór blokovaním činnosti viacerých enzýmov. Má vysokú odolnosť k dažďovým zrážkam (už 15 min. po ošetrení), nie je fytotoxický, môže byť zaradený do systémov tzv. antirezistentnej stratégie.

Balenie: 20 L

Registered Use
rajčiak
Plodina Účel použitia Dávka/ha Ochranná doba Poznámka

pšenica ozimná

septoriózy pšenice

1 l

60

1 – 2 postreky za vegetáciu

zemiak

pleseň zemiaková

2 l

8

1 postrek za 2 roky na tom istom pozemku

rajčiak

pleseň zemiaková, alternáriová škvrnitosť

2 l

3

1 postrek za vegetáciu

uhorka

pleseň uhorková

2 l

3

1 postrek za vegetáciu

Directions of Use

Pšenica ozimná

Aplikujte od začiatku steblovania (BBCH 31) do fázy klasenia (BBCH 51) podľa infekčného tlaku patogéna. Množstvo vody 200 – 400 l/ha.

V prípade potreby rozšírenia účinku proti ďalším chorobám (hrdze, múčnatka) je prípravok BANKO® 500 SC vhodné doplniť triazolovým fungicídom.

Zemiak

Postrekujte podľa potreby alebo preventívne od fázy začiatku rastu hľúz (BBCH 40) do fázy dozrievania plodov (BBCH 89). Množstvo vody 200 – 400 l/ha.

Postrekujte podľa potreby preventívne alebo od objavenia sa prvých príznakov choroby od fázy rastu bočných výhonkov (BBCH 20) do fázy, keď má 80 % typickú zberovú farbu (BBCH 88).

Množstvo vody 600 – 800 l/ha

Uhorka

Ošetrujte čo najskôr po objavení sa prvých príznakov plesne uhorkovej, alebo keď vlhkostné a teplotné podmienky sú priaznivé pre šírenie tejto chorôb od fázy začiatku rastu bočných výhonkov (BBCH 20) do fázy, keď je 80 % plodov zberovú zrelosť (BBCH 88). Ošetrujte rovnomerne s čo možno najväčšou pozornosťou (ošetrené musia byť aj spodné časti listov). Množstvo vody 600 – 800 l/ha.

 

Safety

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný ochranný odev, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri príprave postreku používajte navyše ochrannú zásteru z pogumovaného textilu. Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť! Pri manipulácií zabráňte postriekaniu pokožky a vniknutiu prípravku do očí!

Prípravok obsahuje ako rozpúšťadlo vodu - nie je horľavinou. Ak sa dostane do centra požiaru, požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, pieskom, alebo zeminou. Vodou haste len formou vytvárania jemnej hmly, alebo kropením a to len v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných ani povrchových vôd. Postrekujte len za bezvetria, alebo mierneho vánku a v tom prípade v smere po vetre od pracujúcich.